Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/593

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 233. 1 Nr 233. Av herr Gränebo m. fl., i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter. För bondeförbundet, som alltid varit ett försvarsvänligt parti, ter det sig naturligt att vårt land i nuvarande läge åstadkommer den utbyggnad av försvarsorganisationen, som kan anses erforderlig för att trygga vårt lands fortsatta frihet och oberoende. Då vårt lands ekonomiska möjligheter äro begränsade, måste dock kostnadsramen bliva bestärmnande för den försvarsorganisation, som vi skola kunna räkna med att bibehålla efter en återgång till fredsförhållanden. Enligt vår uppfattning böra strävandena alltså gå ut på att i rådande läge så skyndsamt som möjligt uppbringa krigsorganisationen till erforderlig effektivitet, och att samtidigt bestämma fredsorganisationen så, att densamma, då fredsförhållanden åter inträda., kan i väsentliga delar bibehållas men kostnaderna för försvarsändamål ändock nedbringas till belopp, som äro möjliga att i längden bära vid sidan av annan anslagskrävande statlig verksamhet, som just nu måste i viss utsträckning eftersättas. - Vårt önskemål beträffande den nya försvarsorganisationen enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 210 är sålunda att det skall bliva en effektiv organisation, om vilken man ej skall behöva riskera, att den omedelbart vid ett fredsslut raseras i likhet med vad som skedde år 1925. - Som riktlinjer för en sådan försvarsorganisations genomförande skulle vi vilja angiva: 1) lnom den begränsade kostnadsramen för försvarsväsendet måste man utan hänsyn till gamla traditioner anslå tillgängliga medel till de mest effektiva vapnen. 2) Försvarsorganisationen måste äga hög krigsberedskap. 3) Organisationen bör kunna lätt anpassas efter de senaste krigserfarenheterna, och samtidigt bör den äga elasticitet, som kan utnyttjas under fredstid i syfte att minska kostnaderna för försvarsändamål. 4) Tillräcklig arbetskraft måste vid mobilisering finnas för att hemorten skall kunna fylla sin uppgift med avseende å folkförsörjningen m. m. Vi måste se till att de stora uppoffringarna för försvaret föra med sig största möjliga effektivitet och alltså ge valuta i form av sådana vapen, som äro bäst lämpade för vårt geografiska läge och vår svenska terräng. Även vår naturs särprägel måste få öva inflytande på den nya försvarsmaktens orgaBihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 233-234. 1