Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/607

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

- Motioner i Första kammaren, Nr 284. 15 utbildning. Därest försök till sådan utbildning i hemorten kunde komma till stånd, kunde erfarenheter utvinnas på området, och för att öka ungdomens intresse för denna hemortsutbildning borde föreskrivas, att den, som vid ådagalagda prov visar sig kunna snabbare tillgodogöra sig den militära utbildningen såsom Värnpliktig, skall erhålla viss- avkortning i värnpliktstjänstgöringen. Ledningen av den förberedande militära utbildningen i hemorten bör i såfall åläggas försvarsområdescheferna med hjälp av i första hand vid dessas staber och vid truppförbanden tjänstgörande befälspersonal och i andra hand av reservpersonal och f. d. fast anställda underbefäl, som äro bosatta på eller i närheten av utbildningsorterna. Tillkomsten av försvarsområdesorganisationen synes oss skapa särskilda förutsättningar för den här framlagda idéns förverkligande. Men utbildningen synes också kunna meddelas inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Deras arbete bör emellertid effektiviseras genom ökat bistånd från statens sida. Möjligen kunna 1941 års hemortsförsvarssakkunniga komma att till behandling upptaga bland annat frågor rörande de frivilliga försvarsorganisationernas uppgifter i syfte att samordna dessa, men det synes i varje fall påkallat, att riksdagen i samband med behandlingen av försvarspropositionen ägnar frågan om det frivilliga försvarsarbetets organisation och ledning uppmärksamhet i syfte att åstadkomma ökad effektivitet i deras landsgagnande verksamhet. Givetvis kan i samband härmed bliva erforderligt att giva det frivilliga försvarsarbetet ökat ekonomiskt stöd i form av höjda statsbidrag, men om det ökade bidraget från staten medför förbättrad utbildning åt medlemmarna, finnes ej skäl att tveka inför den ökade utgiften. En förutsättning för att de frivilliga försvarsorganisationerna skola kunna omhändertaga ungdomens förberedande militärutbildning är i varje fall att dessa organisationer erhålla hjälp i utbildningsarbetet av militär personal. Överhuvudtaget bör ledningen av ungdomsvården och ungdomens fysiska fostran cenitraliseras och staten få vidgat inflytande över densamma. Den föreslagna förberedande militära utbildningen i förut angivet syfte för ynglingarunder värnpliktsåldern kan jämväl bliva av värde ur andra synpunkter, nämligen att skaffa ungdomen nyttig sysselsättning. Från olika håll har ju krävts, att åtgärder skola vidtagas i syfte att skaffa ungdomen värdefull fritidssysselsättning, enär den visat tecken till moralisk försämring. Denna uppfattning är ingalunda ny, men framträder i våra dagar med ökad styrka. Redan tidigare ha också från olika håll en rad initiativ tagits i syfte att hjälpa ungdomen till rätta. I den till ungdomen riktade broschyren, som utgivits av lnformationsstyrelsen under titeln "Kom med oss", nämnas sålunda icke mindre än 33 ideella, politiska och religiösa ungdomsförbund, som på olika linjer arbeta för i stort sett samma mål. Genom ett