Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/609

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner fi lflörsta lfavnmarcn, Nr 235. 1 Nr 235. Av herr Heiding, fi anledning a/v Kungl. Maj:ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter. Kungl. Maj:t föreslår i proposition nr 210 angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter beträffande Gotlands artillerikår en aktiv befälskader av i huvudsak den omfattning och sammansättning, som 1941 års försvarsutredning i sitt betänkande föreslagit. Kungl. Maj:ts förslag i denna del innebär ett avvisande av ett av, bland andra, militärbefälhavaren på Gotland i remissutlåtande framställt förslag om vissa förstärkningar av personalkadern vid kåren. Den av 1941 års försvarsutredning beräknade personalen för Norrbottens artillerikår upptager, bland andra, 2 beställningar för majorer, medan försvarsutredningen för Gotlands artillerikån föreslagit allenast 1 majorsbeställning. De båda artillerikårerna synas emellertid ifråga om storlek, värnpliktskontingent m. m. vara direkt jämförbara. Med hänsyn härtill synas icke skäl vara för handen att för Gotlands artillerikår upptaga en majorsbeställning mindre än för Norrbottens artillerikår; med hänsyn till antalet utbildningsenheter vid Gotlands artillerikår äro 2 majonsbeställningar erforderliga för kåren. En jämförelse mellan de två här ifrågavarande artillerikårerna vid av Kungl. Maj:t föreslagen organisation ger vidare vid handen, att för Norrbottens artillerikår beräknas beställningar för, bland andra, 11 styckjunkare, 13 sergeanter, 41 fmirer och 31 konstaplar, medan för Gotlands artillerikår beräknas allenast 9 styckjunkare och 12 sergeanter men däremot 50 furirer och 41 konstaplar. Med hänsyn till att utbildnings- och andra förhållanden vid de bägge kårerna på grund av likartad organisation och lika stora värnpliktskontingenter i stort sett måste vara jämförbara är en ökning av det för Gotlands artillerikår av Kungl. Maj:t beräknade antalet underofficerare påkallad. För en sådan åtgärd talar även det förhållandet, att. befordringsutsikterna för det fast anställda manskapet vid den sistnämnda artillerikåren bliva betydligt sämre än vid Norrbottens artillerikår. Redan under nuvarande förhållanden har det visat sig innebära betydande svårigheter att vid Gotlands artillerikår rekrytera den hittillsvarande kadem av fast anställt manskap. Då möjligheterna att inom den militära tjänsten vinna tryggad framtidsanställning torde i gynnsam riktning påverka utfallet av manskapsrekryteringen, lär en ökning av antalet. underofficerare och en samtidig minskning av antalet fast anställt manskap vid kåren vara i hög grad önskvärd. Bihang tål riksdagens protokoll. 3 saml. Nr 235-237. 1