Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 17.

Nr 17.


Av herr Sundvik, angående ändrad lydelse av 6 § förordningen

den 11 juni 1937 om moderskapspenning.


I enlighet med proposition nr 5 till 1940 års urtima riksdag beslutades vissa ändringar i förordningarna om mödrahjälp och moderskapspenning. De beslutade ändringarna inneburo bland annat, att rätten att erhålla förskott å moderskapspenning framflyttades en månad. Tidigare föreskrevs, att kvinna, som önskade erhålla förskott, hade att genom intyg från läkare eller barmnorska styrka, att havandeskapet var längre framskridet än i sjunde månaden; genom ovan nämnda beslut ändrades detta till åttonde månaden.

Vid behandlingen i kamrarna av denna fråga framfördes betänkligheter mot ett sådant beslut; erfarenheten har också visat att dessa betänkligheter voro välgrundade. De, som hava att emottaga ansökningarna om förskott, få alla höra, att vederbörande kvinna ej är i det tillståndet en månad före nedkomsten, att hon kan sätta sig vid en symaskin och förfärdiga de kläder, som äro av behovet. Om tiden tillbakaflyttas till sjunde månaden och en representant för barnavårdsnämnden i samråd med sökanden gör de nödvändiga uppköpen, synas farhågorna för missbruk undanröjda.

Med anledning av vad här ovan anförts tillåter sig undertecknad föreslå,

att 6 § andra stycket förordningen den 11 juni 1937 (nr 338) om moderskapspenning får följande lydelse:

Sjukkassan skall därjämte skyndsamt verkställa utredning rörande omständigheter av betydelse för bedömande av kvinnans rätt till moderskapspenning. Har kvinnan genom intyg av läkare eller barnmorska gjort sannolikt, att havandeskapet är längre framskridet än i sjunde månaden, må, därest i övrigt kvinnan befinnes äga rätt till moderskapspenning, såsom förskott å denna ett belopp av fyrtio kronor omedelbart utbetalas. Utbetalningen skall i sådant fall ske till vederbörande barnavårdsnämnd, som har att tillställa kvinnan beloppet. Eljest må moderskapspenning ej utbetalas, förrän till sjukkassan inkommit intyg, utfärdat av läkare, barnmorska eller annan känd och trovärdig person, att kvinnan fött barn.

Stockholm den 17 januari 1942.

Anders Sundvik.