Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/644

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kammaren, Nr 243. got alternativ till det stora organisationskomplex som här föreligger. Man får inskränka sig till en meningsyttring och till att söka tillvarataga de möjligheter till besparing och begränsning som kan finnas inom ramen av det framlagda förslaget. Därvid riktas uppmärksamheten närmast på frågan om kryssarbygget. 1942 års försvarsutredning, vilken haft att bearbeta försvarsutredningens förslag, föreslår beträffande byggandet av de av 1940 års urtima riksdag beslutade två kryssarna, att detta bygge icke skall upptagas i den förevarande femårsplanen utan uppskjutas. Beredningen föreslår i stället upprättandet av ytterligare en jaktflottilj samt förstärkning av pansarvapnet. Emellertid finna vi att ett uppskjutande av kryssarbygget bör kunna ske utan att man binder sig för en förstärkning av de andra vapenslagen. Femårsplanens kostnadssumma är ändock så oerhört stor, att den begränsning som tillsvidare kan ske genom kryssarbyggets uppskjutande är väl motiverad. Försvarsutredningen har beräknat att för färdigställande av de två kryssarna fordrades sammanlagt 105 miljoner kronor. Försvarsberedningen har underhand inhämtat att ytterligare 20 miljoner kunde väntas bliva behövliga. Det torde kunna antagas att icke heller ett belopp av sammanlagt 125 miljoner kronor är tillräckligt. Den från början framlagda planen för färdigställande av de båda kryssarna har, såsom departementschefen framhåller, visat sig vara i hög grad missvisande. Riksdagens beslut vid urtiman 1940 fattades under förutsättningen att byggnadstiden för fartygen beräknades till drygt 2 1/2 år. Beredningen meddelar nu på grund av under hand inhämtade uppgifter, att kryssarna kunna vara färdiga tidigast under senare halvåret 1946, samt anmärker att ytterligare förseningar ej torde vara uteslutna. Departementschefen räknar med att kryssarna under vissa förutsättningar kunna vara färdiga 1946, annars- först 1947. Det synes finnas goda skäl för försvarsberedningens uttalande att kryssarna praktiskt taget icke komma att bliva något tillskott till vår försvarskraft under femårsperioden. Man torde hava anledning antaga att det nu pågående världskriget ändå är slut innan den tid kommer då ifrågavarande krigsfartyg kunna tagas i bruk. Hur man vid den tiden kommer att bedöma frågan om nyttan och nödvändigheten för vår flotta av artillerifartyg av denna typ, vet man icke nu. Det pågående .krigets erfarenheter synas dock knappast giva stöd för den uppfattningen att större krigsfartyg skulle vara de lämpligaste och bästa, åtminstone ej för de uppgifter som kunna tänkas komma att åvila vår flotta. Utan att dock här uttala någon uppfattning i frågan om huruvida fartyg av ifrågavarande typ böra ingå i flottan eller icke, anse vi att byggandet av de beslutade kryssarna bör uppskjutas på av försvarsberedningen anförda skäl samt emedan en avsevärd besparing nu därigenom skulle uppnås. Med stöd av det anförda få vi alltså yrka,