Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/658

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kammaren, Nr 247. -låtit utarbeta en två- eller treårsplan, avsedd att tillämpas under det pågående kriget och innebärande minsta möjliga bindning av statsmakterna i fråga om försvarets organisation och kostnader på lång sikt. Då detta emellertid ej skett, och då det finns anledning antaga, att den kungl. propositionen kommer att i huvudsak antagas av riksdagen, torde önskemålen om en snabb förstärkning av försvaret utan onödig bindning av den framtida rörelsefriheten närmast leda till slutsatsen att en snar undersökning är önskvärd på följade två punkter. I vad mån är en omedelbar förstärkning av försvaret möjlig genom en anskaffning under de närmaste två à tre åren av materiel för försvaret, utöver den som förutses i den kungl. propositionen, utan att för denna materiels användning några väsentliga framtiden belastande kostbara organisatoriska förändringar erfordras? l vilken utsträckning är i stället uppskov med en del av de i femårsplanen förutsedda utgifterna möjligt - även om denna plan skulle i princip antagas i juni 1942 - utan att försvarets styrka under de allra närmaste åren nedsättes? - Med hänvisning till ovanstående får jag härmed vördsamt hemställa, att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning dels rörande åtgärder för försvarets stärkande under de närmaste två à tre åren, oavsett om dessa åtgärder ingå som led i en permanent, för tiden efter kriget avsedd försvarsord-ning eller ej, dels rörande de uppskov med i den s. k. femårsplanen förutsedda åtgärder, vilka uppskov kunna föranledas av försvarsarbetets inriktning på snabbast möjliga ökning av försvarskraften. Stockholm den 2 maj 1942. Bertil Ohlin. O. L. Svanbäcks Boktryckerl AB., Stockholm 1942 musa