Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/680

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kalmmlren, Nr 254. skolornas huvudkurser att fyra parallellanslag, vartdera om 1,500 kronor, skola vara maximum. Ett bifall till detta förslag torde- komma att innebära, att under arhetslöshetsperioder, då det torde vara önskvärt att folkhögskolorna i så hög grad som möjligt, med begagnande av alla tillgängliga resurser, utöka sin verksamhet för att plats vid skolorna skall kunna beredas så många inträdessökande som möjligt, ej folkhögskolornas hela kapacitet kan utnyttjas. Det torde därför böra stadgas rätt för Kungl. Maj:t att, då särskilda skäl föreligga, på därom gjord ansökan bevilja folkhögskola ytterligare högst två parallellanslag. Under åberopande av vad som här anförts få vi föreslå, att riksdagen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 274 måtte besluta, att begynnelselönen för e. o. och vikarierande ämneslärare vid folkhögskolorna bestämmes till, i vad det gäller huvudkurs med 21 veckors lästid, 3,234 kronor med rörligt tillägg och kristillägg samt, i vad det gäller huvudkurs med minst 24 veckors lästid, 3,696 kronor med rörligt tillägg och kristillägg; att för övningslärare i slöjd och hushållsgöromål, vilka enligt folkhögskolstadgan kunna tillerkännas fast anställning med reglerad lön och pensionsrätt, lön skall utgå med 3 kronor 60 öre pr timme samt att å denna lön såväl rörligt tillägg som kristillägg skall utgå samt att för övningslärare i slöjd och hushållsgöromål med mindre tjänstgöring lönen skall fastställas till 4 kronor 60 öre pr undervisningstimme; att staten beträffande såväl rörligt tillägg som kristillägg skall bestrida hela kostnaden för dessa tillägg och att härför ett belopp av 180,000 kronor utöver av Kungl. Maj:t föreslagna belopp skall utgå å anslaget till Folkhögskolor: Understöd; samt att beträffande parallellanslag till folkhögskola rätt måtte stadgas för Kungl. Maj:t att, då särskilda skäl föreligga, bevilja folkhögskola för huvudkurs utöver föreslagna fyra parallellanslag ytterligare två parallellanslag. Stockholm den 20 maj 1942. - Ruben Wagnsson. Ivar Persson. Bengt Elmgren. B. A. Nilsson. David Norman.