Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/687

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner 1 Första kammaren, Nr 257. 3 färdsel, så behöver.man inte vara alltför betänksam emot att en del brukningsdelar försvinna, ehuru det även i detta fall är önskvärt att största möjliga antal familjejordbruk finnas. Man måste emellertid även räkna med den möjligheten, att kriget efterföljes av ogynnsammare förhållanden för vårt näringsliv med överlag sänkt levnadsstandard och arbetslöshet för stora folkgrupper. Om så skulle bliva fallet, måste det framstå som ett misstag att nu minska antalet boplatser på landsbygden för att därmed åstadkomma ett rationaliserat och utvidgat storjordbruk. Såsom 2 § andra momentet nu utformats, medger man i vissa fall sammanslagningen av mindre brukningsdelar med större sådana under åberopande av att sammanslagningen medför fördelar för jordbruksdriften, under det att man i andra fall förhindrar en dylik sammanslagning under åberopande av sociala skäl. De nu rådande faktiska förhållandena motivera enligt min mening icke en dylik olikhet i statsmakternas inställning till frågan om de mindre jordbrukens bestånd. Med hänsyn dels till lagstiftningens provisoriska karaktär och dels till ovissheten beträffande vårt näringslivs betingelser efter kriget torde det därför vara klokt att nu medgiva en utrationalisering av brukningsdelar endast i de fall, då det är fråga om att skapa nya familjejordbruk. Med hänsyn härtill bör enligt min mening lagens 2 § 2 mom. erhålla samma lydelse som 3 § 2 mom. i lagen av den 27 juni 1927 angående uppsikt å vissa jordbruk. Med hänvisning till vad ovan anförts hemställes, att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj:ts proposition nr 275 måtte besluta sådan ändring av Kungl. Maj:ts förslag, att ovan anförda synpunkter bliva tillgodosedda. Stockholm i maj 194-2. . Alfred Andersson.