Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/690

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner t Första kammaren, Nr 258. Såsom föredragande statsrådet anfört har i intet fall tvångsavverkning för kronans räkning förekommit, och antalet fall, då vederbörande skogsägare ombesörjt honom åliggande avverkningsskyldighet först efter det hcslut meddelats om tvångsavverkning, kan ej heller vara stort att döma av formuleringen i statsrådets uttalande. Att för rena undantagsfalls skull bestämma att tvångsavverkning skall igångsättas även när talan mot bränslekommissionens beslut förts hos Kungl. Maj:t, synes oss onödigt, i synnerhet om man bctänker, att träd som fällts icke ånyo kunna uppresas och bringas att växa. Slutligen bör vid bifall till här framställda yrkanden rubriken bibehållas lika med i nu gällande lag. Vi hemställa att riksdagen må besluta, att i propositionen nr 277 föreslagen lag må erhålla rubriken "Lag om skyldighet att avverka ved till avsalu", att andra stycket i § 1 må få följande lydelse: - - - angives. Med ved förstås i denna lag brännved, kolved och massaved, att sista stycket i § 1 skall utgå, att i § 2 sista meningen i första stycket orden "del av egendomen avverkningen skall företagas samt den" skola utgå, att i § 2 andra stycket första meningen skall utgå och jämväl ordet "dock" i nästa mening, att i § 5 ordet "garantipris" utbytes mot mormalpris" samt att i § 9 sista meningen i andra stycket skall utgå. Stockholm den 22 maj 1942. Axel Mannerskantz. Ivar Ekströmer. William Nisser.