Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/701

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammarcn, Nr 264. 5 Nr 264. Av herr Sandström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till kammarrätten för budgetåret 1942/43, ln. m. Genom proposition nr 289 har Kungl. Maj:t förelagt riksdagen förslag om anslag till kammarrätten för budgetåret 1942/1943. Kungl. Maj:ts förslag är grundat på ett av beskattningsorganisationssakkunniga avgivet betänkande (S. O. U. 1942: 18) med förslag till omorganisation av kammarrätten. De sakkunniga, vilka hava funnit framställda anmärkningar rörande tidsutdräkten med beskattningsmålens avgörande inom kammarrätten berättigade, hava eftersträvat att åstadkomma ökad snabbhet vid målens avgörande under iakttagande av att rättssäkerheten och den enhetliga rättstillämpningen inom kammarrätten bevarades och i viss mån stärktes. Någon förändring av kammarrättens egenskap av kollegial administrativ domstol skulle dock givetvis icke föranledas därav. Det uppställda målet hava de sakkunniga velat nå i främsta rummet genom att föreslå upprättande inom kammarrätten av fast organiserade divisioner, inrättande å varje division av en ordförandebefattning med uppgift för befattningens innehavare att leda arbetet å divisionen, inrättande av flera befattningar såsom föredragande utan rösträtt i syfte att främja den viktiga utbildningen av ledamotsaspiranter och rekryteringen till ledamotsbefattningarna inom kammarrätten, m. fl. organisatoriska åtgärder (sid. 3 i propositionen). De sakkunnigas förslag om kammarrättens organiserande på fasta ordinarie divisioner under ledning av en divisionsordförande är uppgjort efter mönster av hovrätternas organisation. Hitintills har ickei kammarrätten funnits någon divisionsordförande och följaktligen ej heller någon, som i första hand varit ansvarig för de särskilda divisionernas arbete. Enligt de sakkunnigas förslag skall hädanefter kammarrätten indelas i sex divisioner om vardera fem ledamöter, av vilka en i egenskap av divisionsordförande har att leda divisionens arbete. Ordförande å division skall enligt förslaget förordnas av Kungl. Maj:t tillsvidare under högst fem år. Ordföranden, som skall vara ordinarie ledamot av kammarrätten, föreslås skola deltaga i avgörandet av samtliga divisionen tilldelade mål men vara befriad från föredragningsskyldighet. Han skall deltaga i domstolsarbetet under tjugo timmar i veckan och i avgörandet av alla mål å tremannaavdelning inom divisionen; övriga ledamöter, som själva äro föredragande, hava på grund därav mindre omfattande bisitt