Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/707

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 266. 1 Nr 266. Av herr Sjödahl, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 305 har departementschefen erinrat om redan vidtagna åtgärder i besparingssyfte vid de högre kommunala skolorna. Så har beträffande uppdelning av årsklass i parallellavdelningar i real- och mellanskolor blivit föreskrivet, att delning får ske, då antalet lärjungar, som äro berättigade att tillhöra klassen, överstiger 35. Detta gäller således även real- och mellanskolans högsta klass, där tidigare delning medgivits vid ett lärjungeantal överstigande 30. . Endast sällan inrättas nya avdelningar i annan klass än den första. För upprättande av sådana i första klassen erfordras medgivande av skolöverstyrelsen. Vid sammanslagning av redan existerande avdelningar i övriga klasser är bestämmelsen i fråga av stor betydelse. Den verkar dock i hög grad olika vid skolor av olika storlek. Om en skola har två parallellavdelningar, så kan lärjungeantalet nedgå till 18 i varje avdelning utan att sammanslagning behöver vidtagas-. Är antalet parallellavdelningar fyra, så måste sammanslagning ske även om medeltalet lärjungar i varje avdelning nedgått endast till- något under 27. "Så stort antal parallellavdelningar som 4 à5 vid en enda skola är dock sällsynt. Emellertid förekommer vid några få skolor ett ännu större antal parallellavdelningar. Såsom exempel kan anföras kommunala mellanskolan i Göteborg. Där intagas- lärjungar i nio avdehnngar i klass 1 med 35 lärjungar i varje: innevarande läsår är antalet lärjungar i denna årsklass 317. Klass 2 omfattar också nio avdelningar med tillsammans 304 lärjungar. Vid övergång från klass 2 till 3 avgå några lärjungar från varje avdelning - härvid behöves det endast att medeltalet pr avdelning nedgår till något över 31 för att framtvinga sammanslagning. Klass 4 innevarande år omfattar sex avdelningar,vilka uppkommit ur åtta avdelningar året förut och dessa i sin tur av nio avdelningar året därförut. Avdelningarna i klass 4 omfatta 34-36 lärjungar. Det är klart att lärjungarnas arbetsförhållanden och arbetsresultat bli i hög grad försämrade genom dessa täta ombyten av både lärare och kamrater, särskilt som de stora avdelningarna redan i och för sig öka ansträngningarna för lärarna och minska utbytet för lärjungarna. Kontinuiteten i undervisningen omöjliggöres. Tidigare ha en del av dessa olägenheter kunnat undvikas dels tack vare den förut nämnda rätten till delning i klass 4, då lärjungeantalet överstiger Biiong nu riksdagens protokoll 1942. 3 oomz. Nr 266-269. 1