Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/713

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 270. 1 Nr 270. Av herr Näsström m. fl., i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition angående åtgärder till främjande av sommarvistelse på landet för barn från städer och andra tättbebyggda samhällen. Genom de av kriget orsakade förhållandena ha de minderåriga barnen i vårt land mångenstädes kommit i ett allvarligt läge. Livsmedelstillgångarnas begränsning och de stegrade livsmedelspriserna medföra nämligen en inknappning i konsumtionen, som i många fall måste innebära ett allvarligt hot mot barnens motståndskraft. Ännu äro måhända verkningarna inte fullt tydliga, men utförda undersökningar giva dock vid handen, att återverkningarna inte komma att låta vänta på sig alltför länge. Här föreligger därför ett starkt behov av krishjälp åt barnen, vilket blir särskilt utpräglat i de delar av landet, där barnrikedomen är störst, nämligen i de fyra nordligaste länen. Av den under 1936 genomförda partiella folkräkningen framgick, att antalet barn pr äktenskap var störst inom Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Särskilt starkt framträdde detta förhållande på landsbygden i de båda nordligaste länen, där Norrbotten kunde uppvisa 3,11: och Västerbotten 3,4s barn pr äktenskap. Medeltalet barn pr äktenskap i rikets hela landsbygd var samtidigt 3,12. Även i fråga om antalet levande födda barn intaga de nordligaste länen den främsta platsen. För hela riket var denna siffra för åren 1936-40 14,s promille mot 22,1 i Norrbottens, 19,9 i Västerbottens, 16,4 i Jämtlands och 16,2 i Västernorrlands län. Till det allvarliga i detta problem hör emellertid den anmärkningsvärt höga barndödligheten inom de berörda områdena. Under åren 1936-40 dogo sålunda i genomsnitt under första levnadsåret 6,1 °/o av samtliga levande födda i Norrbottens län, 5,4 °/o i Västerbottens län, 5,3 °/o i Västernorrlands län och 4,4 °/o i Jämtlands län. Medeltalet för hela riket var samtidigt 4,2 °/o. Tuberkulosdödligheten är därvid särskilt framträdande. Under .nyss- nämnda femårsperiod utgjorde den i Norrbottens län 1,o promille, i Västerbottens län 1,32, i Västernorrlands län 1,11 och i Jämtlands län 1,oa mot endast o,81 för hela riket. Med hänsyn till här omnämnda förhållanden synes det ofrånkomligt, att särskilda hjälpåtgärder böra vidtagas för att förebygga en- alltmer hotande försämring av de norrländska barnens allmäntillstånd. Liknande uppfattning möter också i de framställningar, som landshövdingarna i de fyra norrländska länen gjort till 1941 års befolkningsutredning. Läget anses därvid Bihang lill riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 270-271. I