Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/720

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

8 Motioner i Första kammaren, Nr 270. Av vikt är även, att ledningarna för denna tillfälliga krishjälpverksamhet i de olika länen hålla kontakt med och samarbeta med enskild h jälpverksamhet, som har samma syfte att hjälpa barnen. I enlighet med vad som sålunda anförts får befolkningsutredningen alltså livligt tillstyrka bifall till de gjorda framställningarna samt föreslå, att 400.000 kronor ställas till Kungl. Maj:ts förfogande för fördelning enligt befolkningsutredningens här framställda förslag samt att direktiv för medlens användning m. m. Iämnas i enlighet med befolkningsutredningens här gjorda uttalanden, varvid jämväl förutsättes, att denna extraordinära hjälpverksamhet ställes under överinseende av socialstyrelsen. .iiii l beredningen av detta ärende hava byråchefen i socialstyrelsen A. Berggren, samt med.-icinalstyrelsens föredragande i mödrahjälps- och barnavårdsfrågor, docenten J. Ström, kallats att deltaga. I ärendets slutliga behandling hava jämte undertecknad ordförande "deltagit ledamöterna Gyllenswärd, Johansson och Wahlund. Stockholm den 12 maj 1942. Underdånigst På 1941 års befolkningsutrednings- vägnar Tage Erlander.