Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/719

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 270. 7 hjâlpsbeloppen, där behovet så påkallar, samt dels till kostnadsökningen vid höjning av mödrahjälpens maximibelopp finner sig befolkningsutredningen icke för närvarande böra föreslå höjning av maximibeloppet. Befolkningsutredningen förutsätter emellertid, att mödrahjälpsnämnderna utnyttja de möjligheter, som finnas att höja beloppen vid beslut om mödrahjälp, där behov föreligger. Vad formen för den ifrågasatta krishjälpen i övrigt beträffar må först helt allmänt framhållas, att densamma givetvis bör vara av rent tillfällig karaktär samt helt skild från den kommunala. fattigvården och barnavården. Hjälpen bör icke få inverka på kommunernas skyldighet att lämna bidrag till barn enligt barnavårds- och fattigvårdslagarna eller föranleda indragning eller minskning av redan utgående understöd. Det är så mycket viktigare att detta iakttages, som en mycket stor del av de barnrika familjerna - såsom redan i det föregående framhållits - äro föremål för fattigvárd. I de ingivna framställningarna samt i infordrade uppgifter framföras bland annat önskemål om bidrag till sommarvistelse i kolonier eller enskilda hem för barnen, vidare nämnas utvidgad bespisning i skolorna samt icke minst bidrag till beklädnad ät barnen, särskilt med hänsyn till höstens och vinterns krav. Även andra beaktansvärda synpunkter ha lagts på hjälpens form. I rådande situation synes det befolkningsutredningen att den enklaste och efter behoven mest anpassningsbara metoden för beredande av förebyggande krishjälp ät barnen i norrlandsläncn är att staten ställer ett belopp till förfogande för landshövdingarna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län att efter bedömande i varje enskilt fall användas för det angivna ändamålet. Såsom lämpliga belopp vill befolkningsutredningen föreslå 100.000 kronor till envar av landshövdingarna i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt 25.000 kronor till landshövdingen i Jämtlands län eller tillhopa 325.000 kronor. För att bereda Kungl. Maj:t möjlighet att hålla i beredskap medel till krishjälp ät barn även i andra län än de nu i främsta rummet ifrågasätta, fin.ner befolkningsutredningen lämpligt, att ytterligare ett belopp av 75.000 kronor ställes till Kungl. Maj:ts förfogande. Befolkningsutredningen vill vidare föreslå, att medlen så användas, att de komma barnen till godo till främjande av ett gott hälsotillstånd genom bättre näring och bättre beklädnad. 1 främsta rummet bör därvid ifrågakomma stöd åt koloniverksamliet och annan sommarvistelse för barn under innevarande sommar samt beredande av läkarhjälp åt barn, som äro i behov därav. Vidare bör barnens beklädnadsbeliov inför stundande höst och vinter i god tid beaktas. För övrigt böra medlen komma till användning efter bedömande i de enskilda fallen för en allmän krishjälp ät barnen. Det bör därvid särskilt uppmärksammas, att "distriktssköterskorna i samråd med vederbörande läkare äga goda förutsättningar för att i akuta hjälpfall förmedla hjälp av här ifrågavarande art direkt till nytta för behövande barn. De föreslagna beloppen skola, som nämnts, ställas till förfogande för landshövdingarna i de beträffande länen, vilka alltså ha att pröva och besluta i uppkommandc hjälpfrägor, varvid så enkla och så litet tidskrävande former som möjligt böra komma till användning. Samråd hör emellertid ske med läkare, barnavårdskonsulenten, barnavårdsombudet, lärare samt andra, som kunna vara sakkunniga. Möjligheten att såsom organ för den här föreslagna krishjälpen utnyttja styrelserna för länens harnavårdsförbund, eventuellt förstärkta med särskilt lämpliga. personer bör också beaktas.