Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/725

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 271. 13 mal avkastning och uttag av virkeskapital fördelas enligt samma proportion den efter tidigare avdrag kvarstående merinkomsten. Å den del av sagda merinkomst, som "därvid faller på kapitaluttaget, får det tredje och sista avdraget göras med 50 °/o. Mot denna avdragsregel torde bl. a. den erinran kunna göras, att den för många skogsägare ter sig svårförståelig samt att den är besvärlig att tillämpa. Metoden har emellertid den fördelen, att den premierar stora avverkningar och "därför måhända kan uppmuntra till ökade huggningar. Vi vilja av denna anledning icke föreslå dess borttagande, även om densamma vid tillämpningen måste, på sätt antytts, framstå såsom synnerligen invecklad och arbetskrävande. Under åberopande av vad- ovan anförts få vi sålunda hemställa, att riksdagen ville besluta den ändring i förslaget till förordning om krigskonjunkturskatt, att sådan skatt inte skall utgå för inkomst av skogsbruk eller, om detta yrkande ej anses böra bifallas, att riksdagen ville vidtaga den ändring i anvisningarna till 6 § av sagda förordning, att det föreslagna avdraget med 5 °/o å bruttointäkten av avverkningen i dess helhet å den skattskyldiges sammanlagda skogsinnehav bestämmes till 10 °/o. I Stockholm den 1 juni 1942.

  • Carl Beck-Friis.

P. J. Näslund. L. Tjällgren. William Nisser. Gust. Björkman. Bernhard Nilsson. Ivar Ekströmer. Gust. Elofsson Nils Holmström. C. Fr. Carlström. i Vä.