Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/768

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

l4 Motioner t Första kammaren. Nr 885. muren 1942, samt uttalar, att lumxmissionen med aktgtvande på utvecklingen har att företaga de jämkningar i fråga om äggregleringen, om kunnu befinnas nödvändiga. I)e synpunkter. som av lanthruksförbundet framförts, synas värda heaktande. Därutöver kan erinras om att en förbättrad foderskörd även här skulle vara av betydelse. Under alla förhållanden är en översyn av äggregieringen nödvändig tör ätervinnande av allmänhetens förtroende. E:n förbättrad avvägning av prissättningen. motsvarande vad äggproducenterna skäligen kunna begära och lumsnmenlierna gärna betala, synes vara en oundgänglig förutsättning härför. q e Ü Under diskussion om stödätgärder för jordbruket ha från olika häll de stora industriarbetarorganisationernas styrka och omfattande möjligheter att tillgodose sina medlemmars intressen tramställts såsom förebildliga för jordbrukets organisationer. I nuvarande krisläge är jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse av ovärderlig betydelse vid krisregleringarnas effektiva och smidiga genomförande. I*örutsättningen härför är det stora förtroende och den omfattande anslutning. som dessa organisationer ha bland jordbrukarna. Detta kunde uppenbarligen äventyras, om föreningarna. som uppbyggts för att tjäna jordbrukets intressen och vara jordbrukstotket till stöd. komme i sädant beroende av statsmakterna och nnderkastades sädana inskränkningar i sin rörelsefrihet. att fyllandet av den egentliga och ursprungliga uppgiften försvärades och påfrestningarna pä organisationernas hällfasthet hteve för stora. Därigenom skulle även möjligheterna att fylla de uppgifter, som nu i samhällets intresse pälagts. t motsvarande män reduceras. Alla skäl tala därför för, att statsmakterna taga vederhörlig hänsyn till och respektera de stora jordbrukarsannnanslutningarna som jordbruksuäringens talesmän. Propositionen synes i anslutning till olika yttranden ntgä ifrän. att regleringens handhavande liksom under föregående är med mycket vidsträckta tullmakter skall läggas i regeringens hand och att prissättningen skall ske efter hörande av jnrdbralrurnus orgunisatioziw. Klart är att i nuvarande läge alla de stora ekonomiska oc.h fackliga organisationernas fria verksamhet mäste vidkännas väsentliga inskränkningar med hänsyn till det allmänna bästa. Den känsla av ansvar och solidaritet. som är gemensam för hela värt folk. utgör därvid den värdefullaste garantien. Det är av vikt, att denna anda bevaras och upprätthäiles. En väsentlig lörntsättning därför är, att alla vel.a med sig, att de i förhållande till samhället äro likställda och ha samma rätt till hänsynstagande till berättigade intressen och önskemål. I överensstämmelse härmed synes det vara ett rättvist. krav och tillika en värdefull förutsättning för bevarande och stär