Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/784

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

14 Motioner i Första kammaren, Nr 290. Nr 290. Av herrar Mannerskantz och Wennqvist, i anledning av Kungl. Maj:is proposition med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m.-ln. (krigsfamiljebidragsförordning). I den nya krigsfamiljebidragsförordning, varoin förslag framlägges i proposition nr 339, vilja vi föreslå följande ändringar. I regeringsförsla"get har familjepenningen för hustru i realiteten höjts med 50 öre (höjningen därutöver med 25 öre betingas av ölverflyttningen av matlagningsbränslet till familjepenningen). Vidare ha barnbidragen över lag höjts med 25 öre. 1941 års familjebidragskommitté hade ifråga om barnen föreslagit en differentiering av bidraget för barn under och över 7 år; för de senare hade kommittén föreslagit en höjning med 15 öre men för de förra en - av hustrubidragetts stegring betingad - sänkning med 5 öre. Även om visrs indexstegring inträffat sedan den tidpunkt, då kommittén fattade sitt beslut, vartill skälig hänsyn bör tas, synes det oss emellertid, som om den sammanlagda ökningen i familjepenning för en familj (30 kr. i månaden för t. ex. en tvåb"arnsfamilj) sedd mot bakgrunden av de andra förbättringar, som enligt den föreslagna förordningen skola komma flertalet av de inkallade till del, vore större än som motiveras av cföränldringen i levnadskostnaderna. Då vägande skäl tala för att hustru på sätt kommittén föreslagit erhåller en 50-öresförhöjning, vilja vi föreslå att familjepenningen för barn under kolfumn 3 fastställes till 1 fkr., 1.10 kr. och 1.20 kr. i resp. ortsgrupper. Den nya författningen innehåller lika litet som nu gällande författningar någon spärregel av innebörd att familjebidrag (familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag o. s. v.) ej må utgå med så högt belopp, att familjens inkomster under inkallelsetiden överstiga vad den före inkallelsetiden haft. En dylik spärregel finnes däremot i de av tillsynsmyndigheten utfärdade anvisningarna för den nu gällande behovsprövningen. Givetvis ha vissa undantag måst göras i anvisningarna, främst då för det fall att familjen före inkallelsen haft en onormalt låg inkomst. Med hänsyn till de förbättringar för de inkallade, som föreslås i propositionen, och framför allt med hänsyn till den nu tilltänkta normerade behovsprövninlgen synas skäl tala för, att en likartad spärregel införes i förordningen eller eventuellt tillämpningskungörelsen. Regeln torde böra ges den huvudsakliga innebörden, att familjebidrag ej må fiastställas till så högt belopp att familjens inkomster under