Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/785

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 290. 15 inkallelsetiden, med bortseende från mannens krigslön, överstiga de inkomster som familjen före inkallelsen åtnjutit, såvitt inte barnantalet i familjen är stort eller familjens inkomst före inkallelsren varit onormalt liten. Införandet av ett dylikt stadganlde skulle endast innebära att man koditfierade en anvitsnzingvsregel, emot vilken ingen egentlig opposition avhörts. I regeringsförslaget föreslås ytterligare vissa ändringar i statsbidragsreglerna, delvis skärpande och delvis mildrande för kommunerna; den totala effekten av ändringarna blir dock en liten nedsättning av kommunandelen, något som motiverats med att kommunerna till följd .av de föreslagna nya bestämmelserna bl. a. om hemortslön påläggas ett visst administrativt merarbete. Även med beaktande av detta motiv förefaller det oss, som om ett fullständigt eftergivande av kommunens bidragsplikt ifråg=a om familjepenningen till hustru och barn under 16 år ej stode i överensstämmelse med de principer, som eljest tillämpas när det gäller en av kommunerna med staftsbidrag utförd samhällsuppgift. Vi föreslå därför de ändringarna i regeringsförslaget, att kommunerna ifråga om familjepenningen till s. k. 3 amedlemmar skola bidraga med 5 procent och ifråga om n=äring«sbidrag med 10 procent av kostnaderna. Vi hemställa, - att riksdwagen vid behandlingen av proposition nr 339 angående krigsfamiljebidragsförordningen ville göra ovan angivna ändringar. - Stockholm den 12 juni 1942. Axel M annerskantz.. Thore Wennqvist.