Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/797

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 297. 1 Nr 297. Av herr Holmström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m. Enligt nu gällande butiksstängningslag kan tillstånd till utsträckt affärstid enligt 11 § beviljas för sådan kiosk, där under hela försäljningsdagen endast saluföras konfektyrer, alkoholfria drycker, färsk frukt, levande blommor, tryckta skrifter och tändstickor. För butik, som önskar komma i åtnjutande av sådant tillstånd, föreligger viss ytterligare inskränkning i varusortimentet. Anledningen till att varusortimentet sålunda inskränkts är enligt uttalande av 1935 års sakkunniga, att just de här ovan angivna varorna äro de vanligaste kioskvarorna. Dessa varor äro vidare enligt de sakkunnigas betänkande "just sådana för omedelbar och mer tillfällig konsumtion avsedda varor, vilka i allmänhetens intresse böra finnas lätt tillgängliga även under kvällar och söndagar". I De varor, som på detta sätt enligt nu gällande lagstiftning må kunna saluföras i butik eller kiosk med tillstånd till utsträckt affärstid, bruka gemensamt benämnas fritidsvaror eller s. k. impulsvaror. I Kungl. Maj:ts proposition nr 349 med förslag till ny butiksstängningslag föreslås emellertid, att jämväl produkter av svensk frukt måtte kunna saluföras från kiosk eller butik med tillstånd till utsträckt affärstid. Därest propositionen i denna del vinner riksdagens bifall, skulle detta innebära, att förutom det nu tillåtna varusortimentet i kiosker och butiker med tillstånd till utsträckt affärstid jämväl skulle kunna saluföras konserverad frukt, sylter av alla slag, marmelad och fruktmos, sparsmör och andra ersättningsmedel, gelé av olika fruktsorter samt soppor av olika slag såsom blåbärs- och lingonsoppa. Ett bifall till förslaget skulle innebära ett synnerligen viktigt principiellt avsteg från nu gällande principer beträffande tillstånd till utsträckt affärstid. Ingen kan med fog göra gällande, att de här ovan uppräknade artiklarna, vilka samtliga utgöra produkter av svensk frukt, kunna anses som fritidsvaror eller is. k. impulsvaror i dessa ords egentliga mening. Det torde ej heller kunna göras gällande, att något behov från allmänhetens sida föreligger av att efter butikstid eller under sön- och helgdagar inköp må kunna verkställas av dessa artiklar från kiosker. Snarare kommer det att väcka en viss icke oberättigad förvåning bland den köpande allmänheten, att varor av detta slag fritt och lagenligt må kunna försäljas under sön- och helgdagar, medan andra varor, som i högre grad kunna anses som fritidsartiklar, icke äro tillåtna för sådan försäljning. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 297-300. 1