Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/799

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 297. 3 av affärsekonomiska forskningsinstitutet verkställd utredning angående det ekonomiska läget inom speceri- och livsmedelshandeln, vilken utredning till sina detaljer ännu är konfidentiell, visar också, att krisen medfört synnerligen allvarliga ekonomiska svårigheter för branschens utövare. Under sådana omständigheter torde det än mindre vara lyckligt att öka denna branschs svårigheter genom att giva kioskhandeln möjlighet att upptaga och försälja en del av speceribranchens varusortiment på tider, då detta för branschens egna affärsmän icke är tillåtet. När därtill intet behov från allmänhetens sida av ändring av nu gällande bestämmelser i denna del kan sägas föreligga samt ändringen därjämte måste sägas innebära ett viktigt avsteg från hitintills tillämpade principer, synes sålunda enligt min mening intet skäl föreligga för ändringen i fråga. Anmärkningsvärd synes även avvikelsen från det enhälliga sakkunnigeutlåtandet, Under åberopande av det ovan anförda får jag härmed hemställa, att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj:ts förslag till butiksstängningslag måtte besluta sådan ändring i förslagets § 11 3 mom; 1), 2) och 6) styckena att orden "produkter av svensk frukt" utgå. Stockholm i juni 1942. Nils Holmström. i-