Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Motioner i Första kammaren, Nr 31.

Emellertid är universitetens intresse av att lärarna i största möjliga mån skola ställa sina krafter i undervisningens och forskningens tjänst samt publicera dessa resultat så berättigat, att en omprövning av professors rätt att idka privat verksamhet torde böra ske.

Det måste därför anses angeläget, att denna fråga utredes, varvid hänsyn måste tagas till samtliga på frågan inverkande förhållanden samt de möjligheter som finnas att dels begränsa de akademiska lärarnas rätt till annan verksamhet, dels skapa möjlighet till dispens från dessa förbud i de fall, då denna verksamhet ej kan antagas i avsevärd grad hindra dem att ägna sig åt sin lärargärning, eller då en begränsning i övrigt skulle giva anledning till icke önskvärda konsekvenser.

På grund av det ovan anförda hemställes,

att riksdagen ville hos Kungl. Maj:t dels anhålla om utredning huruvida och i vilken omfattning akademisk lärartjänst må förenas med privat verksamhet av icke vetenskaplig art, dels ock hemställa att Kungl. Maj:t måtte för riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kan giva anledning.

Stockholm den 21 januari 1942.

Carl Bengtsson.

Carl Eriksson. P. Granath. Gunnar Bodin.