Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


98 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. ersättningarna torde man efter nu gällande grunder få räkna med en kostnad å 3,500,000 kronor, vilket i förhållande till det härför beräknade beloppet innebär en kostnadsökning å 50(),000 kronor, som hänför sig till ökade utgifter för det s. k. merfrakttillägget på grund av svårigheter för mjölktillförseln från och till Stockholm. De för pristillägg å lantsmör, producentbidrag och diverse kostnader beräknade beloppen, respektive 3,000,000, 42,000,000 och 2,000,000 kronor, torde med nuvarande bestämmelser förslå till täckande av ifrågavarande kostnader. Å andra sidan torde man ej kunna .räkna med någon besparing å dessa belopp. Med hänsyn till det anförda skulle således - med oförändrade grunder - av det för innevarande budgetår anvisade anslaget å 80,000,000 kronor till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område ett belopp på 74,500,000 kronor komma att tagas i anspråk för här förut angivna ändamål. Av ifrågavarande anslag skola emellertid enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t täckas kostnaderna jämväl för vissa andra regleringsåtgärder på jordbrukets område. Sålunda har Kungl. Maj:t genom särskilda beslut den 15 augusti 1941 bemyndigat kommissionen dels att till odlare av höstsäd utbetala särskilt arealtillägg (odlingspremie), dels ock att i vissa fall utbetala prisrestitution ä inköpt fodercellulosa, varjämte Kungl. Maj:t föreskrivit, att för utbetalande av nämnda tillägg och prisrestitution skulle anlitas de medel, som kommissionen ägde använda för upprätthållande av jordbruksregleringen. Enligt gjorda beräkningar komma kostnaderna för arealtillägget under innevarande budgetår att uppgå till 21,500,000 kronor och kostnaderna för prisrestitutionen att utgöra 3,000,000 kronor. Av ifrågavarande för innevarande budgetår anvisade anslag skulle i anslutning till vad förut anförts således komma att tagas i anspråk - utöver förenämnda belopp å 74,500,000 kronor - ytterligare (21,500,000 -l- 3,000,000 =) 24,500,000 kronor. Med dessa beräkningar skulle alltså anslaget komma att visa en brist å 19,000,000 kronor. Då emellertid ifrågavarande anslag i viss utsträckning torde komma att anlitas även för vissa andra ännu ej beslutade regleringsåtgärder på jordbrukets område, torde man för närvarande försiktigtvis böra uppskatta det ytterligare medelsbehovet till 20,000,000 kronor, vilket belopp torde böra anvisas å tilläggsstat. Kommissionen vill i detta sammanhang ytterligare framhålla, att förenämnda beräkningar äro gjorda under antagande att prisutjämningsbidraget kommer att utgöra 1 öre per kilogram invägd mjölk och att mjölktilläggen komma att utgå med oförändrade belopp. Mjölkkvantiteterna ha beräknats i enlighet med den av särskilda delegerade verkställda utredningen om jordbrukets inkomster och utgifter, som förut överlämnats till Kungl. Maj:t. Skulle pågående jordbruksförhandlingar resultera i en höjning av prisutjämningsbidraget eller mjölktilläggen eller skulle de blivande stödåtgärderna bygga på en annan uppskattning av den blivande mjölkproduktionen, bör alltså en motsvarande höjning göras av det av kommissionen härför beräknade beloppet, 24,000,000 kronor. I förberörda promemoria har livsmedelskommissionen yttrat i huvudsak följande. Sedan jordbruksförhandlingarna numera slutförts och resultatet av dessa tillkännagivits, får kommissionen lämna en redogörelse för på grund härav inom kommissionen gjorda förnyade beräkningar angående medelsbehovet för innevarande budgetår till prisreglerande åtgärder på jordbrukets omrade. Resultatet av förhandlingarna innebär bland annat, att jordbruket vid en beräknad mjölkinvägning vid mejerierna under tiden den 1 oktober 1941 -den 31 maj 1942 av 1,342,000 ton, vilken myckenhet beräknats på grund