Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 97 tal mellan högskolans avdelningar. Med den samtalsfrekvens, som sedan flera år belastat högskolans växel, har detta system visat sig vara hindersamt och olämpligt. Under de tider på dagen, då klinikerna äro öppna, är samtalsfrekvensen numera så stor, att telefonvakten omöjligen kan hinna med att tillfredsställande sköta telefontrafiken inom högskolan. Kostnaderna för anläggande av en 90 nummers automatisk telefonväxel med bibehållen manuell betjäning av ingående samtal uppgå enligt anbud från telegrafverket till 8,750 kronor, vartill kommer engångsavgift å 80 kronor för 13 huvudledningar. Genom att utgående samtal ävensom samtal inom högskolan bortgå från den manuellt skötta växeln skulle det bli möjligt för telefonvakten att fullt tillfredsställande betjäna den telefonerande allmänheten. Av telegrafverket godkända utrymmen för den automatiska apparaturen ha reserverats i den pågående tillbyggnaden av kontorsbyggnaden. Mot de av styrelsen för veterinärhögskolan beräknade kostnaderna för utrustning av medicinska hundklinikens röntgenavdelning samt för installerande av automatväxel vid högskolan har jag intet att erinra. Då de byggnadsarbeten vid högskolan, för vilkas utförande medel beviljats av 1939 års lagtima riksdag, torde vara fullbordade under våren 1942, är det angeläget, att av högskolestyrelsen äskade medel för inredning och utrustning, uppgående till (26,200 + 8,830 =) i runt tal 35,100 kronor, anvisas å tilläggsstat för innevarande budgetår. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Veterinärhögskolan: lnredning och utrustning å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 35,100. G. Lanthushållning i allmänhet. A [6.] 31. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, reservationsanslag. För detta ändamål har för budgetåret 1941/42 anvisats ett reservationsanslag av 80,000,000 kronor (prop. nr 278; r. skr. nr 411). I skrivelse den 28 november 1941 har statens livsmedelskommission hemställt, att å tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår måtte beviljas ett belopp av 20,000,000 kronor för ifrågavarande ändamål. Sedermera har livsmedelskomrnissionen i en den 9 december 1941 dagtecknad promemoria anhållit, att utover nyssnämnda belopp måtte anvisas ytterligare 36,000,000 kronor. Till narmare utredning angående medelsbehovet har kommissionen i skrivelsen den 28 november 1941 anfört bland annat följande. - För tiden juliseptember 1941 ha i prisutjämningsbidrag och mjölktillagg utbetalats 1 runt tal 10,00-0,000 kronor. Under förutsättning att under aterstoden av budgetaret prlsutjämmngsbidraget kommer att utgå med 1 öre D §l kllogram invagd mjölk, skulle man, med hänsyn till den väntade nedgängen i mlölkproduktionen, kunna räkna med en besparing å 6 000 000 kro?ijlr- av det för utbetalning av prisutjämningsbidrag och konsuintioflnsmjölk1 agg beraknade beloppet, 30,000,000 kronor. Beträffande de särskilda mjölkBihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. 7 Före- dmganden