Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl; Maj:ts proposition nr 2. 109 Bilaga 8. Kapitalinvesteringar. , Försvarsdepartementet. Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: - Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBRAMSTORP, WESTMAN, Wrenonss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGG1-3, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Sköld, anmäler härefter under försvarsdepartementets handläggning hörande ärenden angående kapitalinvesteringar å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42. Med förmälan tillika, att ärendena under punkterna 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 9 vore av den natur, att närmare redogörelse för deras innebörd än som av det följande framginge icke borde ske till statsrådsprotokollet, varför ytterligare upplysningar borde få lämnas genom de handlingar, som komme att överlämnas till riksdagens vederbörande utskott, anför departementschefen följande. Försvarsväsendets fastighetsfond. Arméförvaltningens delfond. [1.] 5. , Anordnande av centrala ammunitionsförråd m. m., reservationsanslag. För ifrågavarande ändamål hava tidigare av riksdagen anvisats följande belopp, nämligen 15,000,000 kronor (propositionen 1940 U: 38, punkten 4; riksdagens skrivelse nr 54, punkten 3) och 9,500,000 kronor (1941 års statsverksproposition, kapitalbudgeten, bilaga 1, punkten 4; riksdagens skrivelse nr 80, punkten 4). Av det vid propositionen 1940 U: 38 fogade utdraget av statsrådsprotokollet framgår, att tidigare från vederbörligt förskottsanslag anvisats ett belopp av 4,000,000 kronor, som enligt medgivande av Kungl. Maj:t den 19 april 1940 finge av arméförvaltningens tygdepartement