Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


110 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. och fortifikationsstyrelse användas för uppförande av ammunitionsförråd och som av dessa myndigheter ställts till statens ammunitionsnämnds förfogande. Det sammanlagda för anordnande av centrala ammunitionsförråd tillgängliga anslagsbeloppet uppgår sålunda till (15,000,000 + 9,50(),000 + 4,000,000 =) 28,500,000 kronor. Under erinran härom har ammunitionsnämnden i skrivelse den 4 augusti 1941 hemställt, att ytterligare medel måtte anvisas för utvidgning av de under arbete varande förråden samt för vidtagande av vissa inre och yttre försvarsanordningar vid förråden. Utvidgningen av de tidigare projekterade förråden har ammunitionsnämnden funnit påkallad med hänsyn till att efter beviljandet av medel för dessa förråd ytterligare avsevärda ammunitionsanskaffningar planerats, medförande ett omfattande utrymmesbehov för ammunitionens förrådsförvaring. Kostnaderna för utvidgning av de projekterade förråden vilken komme att ställa sig avsevärt billigare än anordnande av nya förråd - har ammunitionsnämnden beräknat till sammanlagt 7 ,900,000 kronor. - l avseende å medelsbehovet för inre och yttre försvarsanordningar har ammunitionsnämnden framhållit, att enligt den ursprungliga planen allenast de inre anordningarna skulle utföras i nämndens regi, för vilket ändamål i de tidigare beviljade anslagsmedlen inräknats ett belopp av 300,000 kronor. Numera hade emellertid från försvarsstabens sida framförts önskemålet att nämnden med hänsyn till kravet på enhetlig ledningframförallt vid byggnadsverksamhetens samordnande borde åtaga sig jämväl att utföra de yttre försvarsanordningarna vid ammunitionsförråden. Under förutsättning att erforderlig sakkunskap ställdes till förfogande för ändamålet, vore nämnden beredd att åtaga sig även utförandet av dessa anordningar. Då totalkostnaderna för yttre och inre försvarsanordningar enligt verkställd utredning beräknades uppgå till 2,400,000 kronor och 300,000 kronor redan funnes tillgängliga för inre försvarsanordningar, uppginge medelsbehovet i denna del till 2,100,000- kronor. I anslutning till det anförda har ammunitionsnämnden beräknat det sammanlagda medelsbehovet till (7,900,000 + 2,100,000 =) 10,00o,000 kronor samt hemställt, att nämnda belopp måtte ställas till nämndens förfogande för utförande av de i nämndens skrivelse angivna arbetena. I ärendet har 1940 års militära byggnadsutredning den 19 september 1941 avgivit utlåtande. Utredningen har därvid på grundval av vissa till utredningen lämnade uppgifter om läget i avseende å ammunitionstillgången inom försvarsväsendet skisserat en plan för byggande av centrala ammunitionsförråd, vilken kostnadsberäknats till sammanlagt 28,530.000 kronor inklusive inre och yttre försvarsanordningar, l anslutning härtill har byggnadsutredningen förordat, att för närvarande några nya anslagsmedel icke ställdes till ammunitionsnämndens förfogande för ändamålet. Med anledning av vad byggnadsutredningen sålunda anfört har ammunitionsnämnden den 9 oktober 1941 ånyo utlåtit sig i ärendet. Därvid har nämnden till en början framhållit, att vissa justeringar borde vidtagas i de i nämndens skrivelse den 4 augusti 1941 framlagda beräkningarna rörande