Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 115 Kungl. Maj:ts proposition nr anordnande av en kemisk tvättinrättning vid Norrlands artilleriregemente i Östersund. F ramställningarna föranledde emellertid icke någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Under erinran härom hava nu arméförvaltningens intendenturdepartement och fortifikationsstyrelse i skrivelse den 25 februari 1941 gjort förnyad framställning i ämnet och därvid anfört bland annat följande: lnom Norrland funnes, förutom vid Norrbottens regemente i Boden samti Skellefteå, icke några kemiska tvättinrättningar av betydelse. På grund av den förstnämnda tvättinrättningens, i förhållande till den alltmer ökade persedelstocken icke tillräckliga kapacitet hade bland annat all pälstvätt för förband utrustade från depåer inom mellersta och övre Norrland måst äga rum vid privata tvättinrättningar i Skellefteå och Stockholm. Detta förhållande hade såväl ur beredskapssynpunkt som med hänsyn till strävan att nedbringa kostnaderna icke varit tillfredsställande och kunde härutinnan nöjaktiga resultat icke ernås på annat sätt än att möjligheter till kemisk tvätt av persedlar bereddes vid kronan tillhöriga tvättinrättningar. - Kostnaden för en kemisk tvättanläggning vid Norrlands artilleriregemente hade år 1939 beräknats till 145,000 kronor, varav för tvättmaskineriet 32,000 kronor. På grund av sedan dess inträffade stegrade arbets- och materialpriser vore en uppräkning av kostnaderna nödvändig. Storleken av detta prisstegringstillägg kunde för närvarande beräknas uppgå till 18 à 20 procent på byggnadskostnaderna och 15 procent på kostnaden för maskinerna, varför totalkostnaden för tvättanläggningens uppförande numera finge beräknas till i avrundat tal 170,000 kronor. Någon kostnadsbesparing, åstadkommen genom inskränkning av anläggningens omfattning, vore icke möjlig, därest med densamma avsedda ändamål skulle kunna fyllas. Under åberopande av vad sålunda anförts hemställde intendenturdepartementet och fortifikationsstyrelsen, att ett belopp av 170,000 kronor måtte anvisas för uppförande av tvättinrättning vid Norrlands artilleriregemente. Chefen för armén har tillstyrkt framställningen. Arméförvaltningen har i sina anslagsäskanden för budgetåret 1942/43 hemställt om medelsanvisning för samma ändamål. Redan vid anmälan av 1939 års statsverksproposition framhöll jag fördelarna ur såväl ekonomisk som hygienisk synpunkt av en övergång till kemiskt tvättförfarande. På Kungl. Maj:ts förslag anvisade också riksdagen medel för att möjliggöra anordnandet av dylika tvättinrättningar vid Skaraborgs regemente och Gotlands infanteriregemente. Med hänsyn till besparingssträvandena under hösten 1939 uppsköts genom beslut den 3-o december 1939 färdigställandet av dessa båda tvättinrättningar. I och med införandet av förstärkt försvarsberedskap blev emellertid behovet av dylika tvättinrättningar alltmer framträdande. Genom beslut den 15 augusti 1941 bemyndigade Kungl. Maj:t därför vederbörande ämbetsverk att färdigställa förenämnda tvättinrättningar. I samband därmed medgavs, att ett belopp av 104,000 kronor - utgörande dels kostnaden för anskaffning av för anläggningarna avsedda maskiner dels ock vissa merkostnader på grund av stegrade arbets- och materielpriser - finge disponeras av det å förskottsstaten för försvarsväsendet uppförda förskottsanslaget till försvarsberedska