Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


120 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. slagna anordnandet av nytt värmeledningssystem m. m. i tackelkammarbyggnaden å varvet jämte i samband därmed stående omorganisation av ekipagedepartementets lokaler böra tillsvidare anstå intill dess kommittén hunnit taga ställning till varvets organisation. Beträffande marinförvaltningens övriga äskanden hade kommittén icke funnit anledning till erinran ur synpunkten av de organisationsförslag, som vore föremål för övervägande inom kommittén. - Till vad kommittén sålunda anfört finge verkstadsnämnden ansluta sig. I överensstämmelse med vad verkstadsnämnden sålunda anfört torde med frågan om anordnande av nytt värmeledningssystem i tackelkammarbyggnaden böra tillsvidare anstå. Ej heller är jag nu beredd att taga ställning till frågorna om artilleriskjutbanans utvidgning och modernisering eller om anordnande av fullträffsäkert förvaringsrum för sjöinstrumentförrådet. Till dessa äskanden torde jag emellertid framdeles få återkomma. " l anslutning till det anförda har jag funnit mig böra biträda de äskanden, som i det följande upptagas under särskilda punkter. - 1.- Kajbyggnad vid stora mastkranen och anordnande av verktygsförråd, upplagsplats för materiel samt omklädnadsrum m. m. vid utrustningspiren. I förevarande avseende har marinförvaltningen inledningsvis hänvisat till chefens för Karlskrona örlogsvarv skrivelse till ämbetsverket angående varvets medelsbehov för nästa budgetår, varav inhämtas i huvudsak följande: Med anledning av inträffade sättningar i kajplanet vid stora mastkranen av järn hade undersökningar av marken därstädes verkställts. Det hade därvid befunnits erforderligt att vissa förstärkningar och förbättringar snarast vidtoges på följande sätt: Sträckan mellan innersta dykdalben i utrustningsbryggan och "kranpirem borde utbyggas med kaj, varigenom den där befintliga öppningen komme att kunna utnyttjas. Kajkroppen borde uppföras i betong på träpålar. Den befintliga äldre stenfyllningen borde avjämnas och tjäna som underlag för träkista under kajplanets inre del. Kajplanet borde utföras i storgatsten i cementbruk. Till förstärkning av underlaget för stora kranen syntes det vara tillfyllest, att några kraftiga förankringsstag indroges så långt inne i land, som kunde anses erforderligt. Kranpirens stöttning i sidoled erhölles genom den föreslagna kajen, vilken borde utföras så, att den kunde upptaga tryck från kajpiren. Enligt verkställd kostnadsberäkning torde sammanlagda kostnaden för ovan angivna arbeten uppgå till omkring 45,000 kronor. Med förmälan att risk för fortsatta sättningar i kajplanet syntes föreligga, har marinförvaltningen såsom sin åsikt uttalat, att de av varvschefen föreslagna arbetena snarast borde komma till utförande. För egen del har marinförvaltningcn i ärendet anfört i huvudsak följande: För de större och meralångvariga arbeten, som utfördes av Karlskrona örlogsvarv å fartyg, .förlagda till utrustningspiren och stora mastkranen därstädes, förelåge behov av dels ett verktygsförråd med utlämning, dels plats för förvaring av diverse materiel, dels slutligen omklädnadßsrum med sanitära anläggningar för personal från mera avlägset belägna arbetsgrupper, som under längre tid sysselsattes i närheten av utrustningspiren och stora mastkranen. Betydande vinster i tid och kostnad erhölles genom ett sådant arran