Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 127 emellertid tillräckligt, om för ändamålet anvisas ett belopp av 50,000 kronor, vilket efter marinförvaltningens beprövande bör användas till bestridande av kostnaderna för de mest angelägna arbetena. De återstående kostnaderna torde i den mån de befinnas ofrånkomliga få bestridas av det till marinförvaltningens förfogande stående anslaget till befästningars underhåll m. m. Åberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Kompletterings- och iståndsättningsarbeten i Älvsborgs fästning å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - kronor 50,000. Flygförvaltningens delfond. [12.] 42 c. Reparation av tjänstebostad vid flygkrigsskolan, reservationsanslag. Med förmälan att en kronan tillhörig, för tjänstebostadsändamål disponerad byggnad vid flygkrigsskolan den 16 oktober 1941 skadats genom vådeld har flygförvaltningen i skrivelse den 11 november 1941 hemställt om anvisande av medel för iståndsättning av ifrågavarande byggnad. Flygförvaltningen har anfört i huvudsak följande: Eldsvådan syntes hava uppkommit genom överhettning i skorstenspipan från byggnadens värmepanna. Verkställd polisutredning hade givit vid handen, att någon enskild person icke varit vållande till eldens uppkomst. - Genom eldsvådan hade östra delen av byggnadens övre våning åsamkats avsevärda skador, varjämte nedre våningen drabbats av betydliga vattenskador i samband med släckningsarbetet. Skador å enskilda personer eller kronan tillhörig lös egendom hade icke uppstått, och skador å enskilda personer tillhörigt lösöre torde täckas genom försäkringar. - Flygförvaltningen hade genom sakkunnig person låtit uppskatta kostnaderna för reparation av den eldskadade byggnaden, varvid dessa kostnader befunnits icke komma att överstiga ett belopp av 17,500 kronor. Till nämnda belopp borde läggas ett efter 7 procent beräknat belopp för administration och oförutsedda utgifter, vadan det sammanlagda medelsbehovet skulle uppgå till 18,800 kronor. - För att kunna bereda tjänstebostadsinnehavaren tillträde till lägenheten snarast möjligt borde erforderliga reparationsarbeten igångsättas utan dröjsmål. Under åberopande av det anförda hemställde flygförvaltningen, att för ifrågavarande ändamål ett belopp av 18,800 kronor måtte ställas till ämbetsverkets förfogande. Statskontoret har i avgivet utlåtande anfört, att för bestridande av kostnaderna för reparation av ifrågavarande, genom eldsvåda skadade byggnad - i enlighet med uttalande av 1920 års riksdag (skrivelse nr 408) - förslagsanslaget till oförutsedda utgifter syntes böra komma till användning. Frågan härom syntes dock böra underställas riksdagen.