Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr2- 129 Västgöta flygflottilj . - . - . - kronor 73,000 Skaraborgs " . - . - . " 65,000 Svea " - . - . - - . " 150,000 Göta " . - . - " f)8,ÜÛÜ Norrbottens flygbaskår . -. " 92,000 Administration och oförutsett . - . .- " 54,000 simma kronor 944500. Elektriska anläggningar för tidigare utförda bombförråd. Flygförvaltningen har anfört, att behov gjort sig starkt gällande av elektrifiering för belysning och uppvärmning i tidigare utförda bombförråd vid Roslagens och Östgöta flygflottiljer, flygkrigsskolan samt Rinkaby och Fårösunds flygplatser.- Kostnaderna för dylika anläggningar har flygförvaltningen beräknat till sammanlagt 61,000 kronor enligt följande sammanställning: - Roslagens flygflottilj - . - . - . - . .- kronor 12,500 Östgöla " . - . . " 11,ÛÛÛ Flygkrigsskolan . - . - . - . - . . " 10,000 Rinkaby flygplats . - . .- " 12,500 Fårösunds " - . - . .- " 11,000 Administration och oförutsett . -. " 4,000 S Summa kronor 61,000. Tygförråd för beredskapsutrustning m. m. samt gasskyddsförråd vid Svea Depammems flygflottilj synas numera vara erforderliga, varför jag anser mig kunna tillstyrka medelsframställningen i denna del. Kostnadsberäkningarna, slutande å 115,500 kronor, ha icke givit mig anledning till erinran. Dock förutsätter jag, att föreliggande byggnadsplaner komma att underkastas granskning av 1940 års militära byggnadsutredning. De skäl, flygförvaltningen anfört till stöd för förslaget om anordnande av förråd för vissa specialfordon, finner jag bärande; det måste vara angeläget att den ömtåliga materiel, varom här är fråga, förvaras på ett betryggande sätt. Jag finner mig därför böra tillstyrka, att medel äskas för ifrågavarande ändamål. - Enligt uppgifter, som på begäran av försvarsdepartementet lämnats av flygförvaltningen, skola förrådsbyggnaderna uppföras i tegel. I anslutning till tegelbyggnaderna skola för förvaring av mindre ömtålig materiel uppföras enklare träskjul. Förråden avses skola förses med elektrisk belysning, varjämte i tegelbyggnaderna anordningar för uppvärmning genom anslutning till centralvärmeanläggningar planeras. I kostnaderna för ifrågavarande förrådsbyggnader, av flygförvaltningen som nämnts beräknade till 944.000 kronor, ingå såsom framgår av handlingarna i ärendet jämväl medel för uppforande av en garageverkstad vid Svea flygflottilj, kostnadsberäknad, enligt Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. 9 chefen