Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


130 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. vad jag under hand inhämtat, till 28,000 kronor. Då någon utredning angående behovet av denna verkstad icke förebragts, finner jag icke skäl att nu beräkna medel härför. I övrigt har jag intet att erinra mot detaljerna i föreliggande förslag. Jag utgår emellertid från att 1940 års militära byggnadsutredning kommer att underkasta förslaget närmare granskning och att ett belopp av 900,000 kronor skall visa sig tillräckligt för förslagets genomförande till den del det av mig förordats. Vad slutligen beträffar flygförvaltningens framställning om anslag till elektriska anläggningar för vissa bombförråd, har jag under hand inhämtat, att elektrisk belysning i dessa förråd är erforderlig sedan det visat sig omöjligt att vid handhavandet av den tunga bombmaterielen reda sig med den handbelysning, som tidigare kommit till användning. Förråden måste uppvärmas för att hindra fuktbildning. Anslutning till eventuellt befintlig centralvärmeanläggning eller anordnande av annan uppvärmningsanordning än elektrisk skulle enligt uppgift medföra alltför höga kostnader. Då uppvärmning av förråden icke är erforderlig i vidare mån än att temperaturen hålles några grader över fryspunkten, torde strömförbrukningen för detta ändamål bliva obetydlig. Jag anser mig på grund av det anförda kunna tillstyrka, att de föreslagna anläggningarna komma till utförande. Kostnadsberäkningen i denna del, slutande å 61,000 kronor, har icke givit mig anledning till erinran. - Medelsbehovet under förevarande anslag utgör i enlighet med det anförda sammanlagt (115,500 -|- 900,000 + 61,000 =) 1,076,500 kronor. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen l att till Vissa förrådsbyggnader m. m. å tilläggstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 1,076,500. [14.] 45 d. Radiosändarstationer m. m. vid vissa flygvapnets etablissement, reservationsanslag. I skrivelse den 30 augusti 1941 har flygförvaltningen hemställt om anvisande å tilläggsstat för innevarande budgetår av medel för uppförande vid Norrbottens flygbaskår, Fårösunds flygplats, flygvapnets övningsplats i Boden samt flygvapnets huvudstation i Stockholm av byggnader, avsedda att inrymma för flygverksamheten erforderliga radiosändarstationer, kommandocentraler och pejlkiosker. Kostnaderna härför har flygförvaltningen beräknat till ett belopp av 329,000 kronor, därav 107,000 kronor för radiosändarstation vid huvudstationen -i Stockholm. I beloppet ingår även 19,000 kronor för administration och oförutsedda utgifter. Sedan för framställningens bedömande erforderlig utredning infordrats, har flygförvaltningen inkommit med en den 28 november 1941 dagtecknad promemoria i ärendet jämte ritningar till normaltyper för ifrågavarande byggnader. Av sålunda företedd utredning framgår, att kostnaderna för anläggningarna vid flygbaskåren, flygplatsen i Fårösund och övningsplatsen i Boden fördela sig sålunda: