Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- Kungl. Maj:ts pro position nr, 2. 13.3 lopp, 70,000 kronor- per flygförband och 160,000 kronor för centralflygverkstad. I -dessa belopp ingå emellertid även medelför bestridande av kostnaderna för prisstegringar å material till anläggningarna, vilka, enligt vad jag inhämtat, ännu icke i något fall kommit till utförande. Industrikom-. inissionen har tillstyrkt bifall till flygförvaltningens förslag,- såvitt avser de centrala verkstäderna. Provbocksanläggningarna vid flygförbanden har kommissionen däremot ansett kunna, utan att användbarheten därigenom minskas, erhålla ett betydligt enklare utförande än flygförvaltningen räknat med. Häremot har flygförvaltningen förklarat sig icke hava något att erinra. Även jag finner mig böra biträda industrikommissionens ifrågavarande förslag. Jag tillstyrker sålunda, att ytterligare medel nu anvisas till provbocksanläggningar vid de .centrala flygverkstäderna, samt förutsätter, att frågan om medelsanvisning till provbocksanläggningar vid flygförbanden upptages till övervägande, sedan utredningen rörande möjligheterna att förenkla sistnämnda anläggningar slutförts. Beräkningarna av de ökade kostnaderna för provbocksanläggningar vid de centrala flygverkstäderna, tillhopa 320,000 kronor, hava icke givit mig anledning till erinran. Emellertid utgår jag från att jämväl kostnaderna för administration och oförutsedda utgifter skola kunna inrymmas i detta belopp. - Åberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen - att till Ytterligare medel för provbocksanläggningar å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett - reservationsanslag av . - . kronor 320,000. [16.] 54. Förvärv av mark för Östgöta flygflottilj, reservationsanslag. I skrivelse den 30 augusti 1941 angående flygvapnets medelsbehov under kapitalbudgeten å tilläggsstat för budgetåret 1941/42 samt för nästa budgetår har flygförvaltningen gjort framställning om medel för inköp av mark för Östgöta flygflottilj och därvid anfört följande: På grund av under senare år bedriven byggnadsverksamhet vid Östgöta flygfottilj hade flottiljens kasernområde blivit trångt med hänsyn till såväl övningar i förläggningens omedelbara närhet som ytterligare bebyggelse. Flottiljens byggnader lage till stor del samlade nära och i vissa fall omedelbart intill kasernomradets nordöstra gräns. Ehuru en del äldre, från Livgrenadjärregementet övertagna träbyggnader dels flyttats till lämpligare platser, dels nedrivits eller inom den närmaste tiden skulle nedrivas, kunde med hänsyn till flygmaterielens fortsatta utveckling och därmed påfordrade längre startoch landningsbanor inom en nära framtid förutsättas, att ytterligare byggnader lnåstefrän närheteno av flygfältsgränserna bortflyttas. - l omedelbar anslutning till flygfaltet lage det s. k. Sjövallaområdet, vilket genom sin -1al1lpllgh6l for bebyggelse komme att styckas till tomter, något som skulle medforaallvarliga risker för flottiljen. Flygförvaltningen funne det därför iiodvandigt att for förhindrande av civil bebyggelse i omedelbar ansliitning UU flygfaltet inkopa området i fråga. Flygförvaltningen hade beräknat kostnaderna for detta marktörvärv till 60,000 kronor.