Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


De rtementsPa chefen - 134 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Sedermera har flygförvaltningen i en den 22 november 1941 dagtecknad skrivelse, vid vilken fogats en Situationsplan över Östgöta flygflottilj, anmält, att avgivet försäljningsanbud på markområdet i fråga, fastigheten 1/.- mantal Sjövalla om 15.58 hektar, icke gällde längre än till den 15 december 1941. Flygförvaltningen har därför hemställt, att medel till förvärvet skyndsammast måtte ställas till förfogande. Enligt anbudet utgjorde köpesumman 55,782 kronor, vilket belopp överensstämde med det värde som åsatts fastigheten vid en på flygförvaltningens uppdrag av domänintendenten i Östergötlands län G. A. Ahrén, riksdagsmannen K. A. Westman och godsförvaltaren Å. Joachimsson verkställd värdering. " Såsom av det anförda framgår, har flygförvaltningen som skäl för markförvärvet anfört, att den till inköp föreslagna fastigheten i annatufall komme att styckas till tomter och bebyggas, vilket skulle komma att medföra allvarliga risker för flottiljen. Flygförvaltningen har därjämte antytt, att vissa av flottiljens byggnader inom en nära framtid med hänsyn till flygsäkerheten måste undanskaffas. Av upplysningar, som jag under hand till komplettering av dessa uppgifter inhämtat, framgår härjämte, att inom flottiljens nuvarande gränser icke finnes utrymme för ytterligare bebyggelse. En del av de byggnader, som enligt vad flygförvaltningen anfört måste flyttas från sin nuvarande plats, anses lämpligen kunna uppföras å Sjövallaområdet, ksom på grund av terrängförhållandena väl lämpar sig härför. Dess östra del sluttar nämligen brant i riktning från flottiljomrädet, varför därstädes uppförda byggnader icke komma att hindra inflygning till flygfältet. U Det anförda ger vid handen, att ett förvärv för flottiljens räkning av fastigheten Sjövalla är önskvärt i syfte såväl att förhindra en ur flygsäkerhetssynpunktoläglig bebyggelse å fastigheten som att bereda utrymme för flottiljens egna byggnader. Jag finner mig därför böra tillstyrka, att fastigheten förvärvas för kronans räkning. Köpesumman uppgår enligt avgivet försäljningsanbud .till 55,782 kronor, vilket belopp -helt motsvarar fastighetens värde enligt verkställd värdering. Härutöver torde jämväl böra beräknas lagfartsoch andra kostnader i samband med förvärvet, uppgående, enligt inhämtad xuppgift, till omkring 200 kronor. Det totala medelsbehovet utgör därför (55,782 + 200 =) i runt tal 56,000 kronor. Jag förutsätter, att fastighetsförvärvet skall kunna på nu angivna villkor komma till stånd oaktat anbudets giltighetstid begränsats till den 15 december 1941. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen , att till Förvärv av mark för Östgöta flygflottilj å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 56,000. - [17.] 55. Utvidgning av flygfältet vid Svea flygflottilj, reservationsanslag. I skrivelse den 2 augusti 1941 har flygförvaltningen gjort framställning om anvisande av medel, 480,000 kronor, för utvidgning av Svea flygflottiljs flyg