Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


136 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Iigare medel nu äskas för utvidgning av flygfältet. Från flygförvaltningen har under hand meddelats, att dessa arbeten såvitt nu kan bedömas äro tillräckliga för de närmaste åren. Mot de gjorda kostnadsberäkningarna, vilka avse schaktnings- och sprängningsarbeten o. dyl. och sluta å 480,000 kronor, har jag ingen erinran. Genom den föreslagna utvidgningen av flygfältet beröres även mark, som ingår i Järvafältet och står under arméförvaltningens vård och förvaltning. Beslut om överflyttande av denna mark till flygförvaltningens vård och- förvaltning torde få meddelas av Kungl. Maj:t i samband med blivande beslut om bemyndigande att utföra ifrågavarande arbeten. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen - V att till Utvidgning av flygfältet vid Svea flygflottilj å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . - kronor 480,000. Vad föredragande dcpartementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. Ur protokollet: Sven Berglund. \