Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 135 fält vid Barkarby. Eramställningen har jämväl upptagits i flygförvaltningens skrivelse den 30 augusti 1941 bland medelsäskandena under kapltalbudgeten å tilläggsstat för innevarande budgetår. Flygförvaltningen har anfört följande: , lordningställandet av flygfältet i Barkarby hade i första hand omfattat mera plana områden, som krävt förhållandevis små kostnader. Mellan vissa nu iordningställda delar av fältet befunne sig kullar och mindre bergpartier, vilka icke bortschaktats. Till följd av de moderna flygplanens stora hastighet erfordrades numera längre landningssträckor än tidigare och ur säkerhetssynpunkt måste vissa av de tidigare ej planerade delarna av fältet iordningställas. De områden, som flygförvaltningen ville föreslå till utbyggnad, vore å en skrivelsen bilagd karta .utmärkta med A och B. Kostnaderna hade enligt likaledes bifogad specifikation beräknats uppgå till 290,000 kronor för området A och 190,000 kronor för området B, eller sammanlagt 480,000 kronor. Arbetet borde igångsåttas snarast möjligt, så att schaktningsarbetet i viss utsträckning hunne utföras före instundande vinter. Av den skrivelsen bifogade kartan framgår, att en del av området A är belägen utanför flygfältets gräns och ingår i J ärvafältet. I utlåtande över framställningen har arméförvaltningens fortifikationsstyrelse hänvisat till ett av chefen för fjärde arméiördelningen avgivet yttrande i ärendet, vari nämnde chef förklarat intet vara att erinra mot planerandet av den i Järvafältet ingående delen avområdet A. Redan i sin skrivelse angående flygvapnets medelsbehov för budgetåret Depammm 1941/42 framhöll flygförvaltningen, att behov av utökning av Svea flygflot- Wfe" tiljs flygfält vid Barkarby förelåge med hänsyn till att snabbare jaktflygplan med högre landningshastighet tillförts flottiljen. I anslutning härtill äskade ämbetsverket för utökning av fältet ett belopp av 60,000 kronor. Efter förslag i ämnet av Kungl. Maj:t (proposition nr 73, punkten 34) beviljade 1940 års urtima riksdag de för ändamålet begärda anslagsmedlen. Flygförvaltningen har nu gjort framställning om anvisande av ytterligare medel för flygfältets utvidgning och därvid åberopat, att behov av längre landningssträckor förelåge och att det ur säkerhetssynpunkt vore nödvändigt iordningställa jämväl vissa tidigare ej planerade områden. Samma skäl för utvidgning av flygfältet hava alltså nu anförts som vid medelsäskandet för innevarande budgetår. Det kan synas anmärkningsvärt, att icke i ett sammanhang medel äskades för samtliga å flygfältet erforderliga arbeten. Anledningen härtill har under hand från flygförvaltningen uppgivits vara, att flygförvaltningen räknat med att de arbeten, för vilka medel begärdes för innevarande budgetår, skulle under några år vara tillfyllest som en första etapp. På grund av den tekniska utvecklingen hade emellertid denna beräkning icke visat sig riktig. Ur flygsäkerhetssynpunkt anses det numera nödvändigt, att inflygningsområdena i nordväst och nordost breddas samt att därstädes befintliga kullar och mindre bergpartier undanskaffas. Med hänsyn till vad sålunda anförts vill jag icke motsätta mig, att ytter