Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 139 Bilagd 10. Kapitalinvesteringar. Finansdepartementet. Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari l942. « Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBRAMSTORP, Wesrman, Wigforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anmäler härefter under finansdepartementets handläggning hörande ärende angående kapitalinvestering å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. Fonden för förlag till statsverket. [1.] 2 a. Förlag för viss kreditgivning, reseruationsanslag. Till förlag för viss kreditgivning torde å tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår böra äskas ett anslag ä 5,500,000 kronor. Med hänsyn till ärendets karaktär synes det icke lämpligt att till statsrådsprotokollet redogöra för den närmare innebörden av anslagsäskandet. En fullständig redogörelse för ärendet torde få lämnas vederbörande riksdagsiutskott. Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl, Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Förlag för viss kreditgivning å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 5,500,000. Vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. Ur protokollet: William Dickson.