Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 142 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. på grund av inträdda prisstegringar beräknats till 30,500 kronor, innebärande en kostnadsökning med 2,600 kronor, att elektrifieringskostnaderna stigit till 1,400 kronor samt att jämväl andra kostnadsposter måste höjas. För utförande av de ursprungligen planerade arbetena skulle på grund härav erfordras ett tilläggsanslag av 3,700 kronor, vilket belopp emellertid endast motsvarade en ökning med något mer än 10 procent av tidigare anvisat anslag. Anstaltsstyrelsen har vidare hemställt om anvisande av ett belopp av 3,500 kronor för iordningställande av ett vagnslider i närheten av den nya ekonomibyggnaden. Enligt vad styrelsen framhåller funnes nämligen icke några utrymmen för vagnar och körredskap att tillgå i ekonomibyggnaden, varför vagnar och redskap måste uppställas i det fria. Vagnslidret borde vara öppet med inklädda brädgavlar och i viss utsträckning uppföras med timmer från den äldre ekonomibyggnaden. Kostnaderna skulle till följd härav kunna begränsas till arbetskostnader samt kostnader för bräder och papp till bodar och tak. För slutförande av arbetena med ekonomibyggnaden å den av centrala frö-, kontrollanstalten disponerade delen av egendomen Bergshamra nr 1 torde i enlighet med vad anstaltsstyrelsen anfört böra anvisas ett belopp av 3,700 kronor. Då jag vidare icke har något att erinra mot förslaget om en medelsanvisning av 3,500 kronor för uppförande av ett vagnslider invid den nya ekonomibyggnaden, skulle alltså till byggnadsarbeten vid centrala frökontrollanstalten behöva anvisas ett anslag av (3,700 -1* 3,500 =) 7,200 kronor. Sistnämnda belopp torde böra äskas å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42. Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen 7 att till Byggnadsarbeten vid statens centrala frökontrollanstalt å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 7,200. Vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. I Ur protokollet: Richard Jobson.