Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 145 tömning och påfyllning av järnvägstankvagnar och tankbilar samt för påfyllning av fat. Den spärrade importen av flytande bränslen hade sedermera gjort det nödvändigt att utdryga den begränsade tillgången av bensin med inom landet framställd motoralkohol. För att detta skulle bliva möjligt i vad avsåge drivmedelsförråd, upplagda vid förenämnda anläggningar, måste dessa kompletteraspå sådant sätt, att blandning av de skilda produkterna kunde ske vid desamma samt att färdigblandad vara (bentyl) i tillräcklig mängd och tillräckligt snabbt kunde distribueras därifrån. Detta innebure, att anläggningarna i fråga kompletterades med nya cisterner dels för lagringsändamål vid anläggningar med för närvarande endast en cistern, dels för blandning av respektive produkter. Vidare erfordrades kompletteringar i vad avsåge rörledningar mellan cisternerna, utvidgning av befintliga byggnader för påfyllning av fat och flaskor samt installation i desamma av uppvärmningsanordningar för fatrengöring, pumpinstallationer, fat- och flaskmätare, uppläggningsplaner för fat m. m. Här nämnda kompletteringar avsåge i varierande omfattning ett 15-tal anläggningar. Omfattningen av kompletteringarna hade i varje särskilt fall bestämts med hänsyn till den leveranskapacitet, som beräknades erforderlig för den militära drivmedelstjänsten inom de områden, vilka vederbörande anläggningar avsetts att betjäna. Kostnaderna för kompletteringsarbetena i fråga hade beräknats till sammanlagt 750,000 kronor. Då disponibla medel ej funnes tillgängliga för ändamålet, förutsatte arbetenas utförande ytterligare medelsanvisning. Då ifrågavarande anläggningar i nuvarande läge ej längre motsvarade de krav på funktionsduglighet i här berört avseende, vilka måste ställas på desamma, finge det anses angeläget, att omförmälda arbeten komme till utförande snarast möjligt. Jag tillstyrker, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beredes möjlighet att fullfölja ifrågavarande arbeten i överensstämmelse med det framlagda förslaget. Såsom nämnts är detta förslag uppgjort i samråd med såväl överbefälhavaren som statens bränslekommission. Kostnadsberäkningarna synas få godtagas. Av riksdagen torde sålunda böra för ändamålet äskas sammanlagt 1,170,000 kronor, vilket belopp torde böra upptagas å tilläggsstat till den löpande riksstaten. De närmare uppgifter, vilka ligga till grund för ärendets bedömande, torde få tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott. I detta sammanhang må nämnas att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i skrivelse, som inkommit till handelsdepartementet den 23 december 1941, till lagringsanläggningar för flytande bränslen ytterligare äskat dels att anvisas ä tilläggsstat för innevarande budgetår tillhopa 15,175,000 kronor dels ock för nästa budgetår 1,175,000 kronor. Beredningen av detta ärende har ännu ej slutförts. Därest Kungl. Maj:t skulle finna förslagen vara förtjänta av bifall, torde särskild framställning därom få senare göras till riksdagen. Jag hemställer sålunda nu, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Anläggningar för oljelagring ovan jord å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 1,l70,000. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 2. 10