Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 4151 gärder vidtagits för utvinning av sådana råvarutillgångar, vilka tidigare icke eller endast i mindre skala bearbetats i vårt land. De härför erforderliga anläggningarna ha regelmässigt visat sig vara mycket kapitalkrävande. Detta medför att priserna å de framställda produkterna, med hänsyn till att i kostnadskalkylerna ingå avsevärda belopp för en snabb avskrivning av anläggningarna, komma att ligga å en nivå, som kan hållas endast så länge det av kriget orsakade förhöjda prisläget äger bestånd. De företag som upptagit eller avse att upptaga nytillverkningar ha i flertalet fall såsom en förutsättning härför uppställt krav på statens medverkan för att trygga sig mot förluster, som skulle inträffa i händelse av prisfall, innan kapitalavskrivning i skälig omfattning genomförts. Framställningar i här berörda syfte ha med hänsyn till angelägenheten av att få till stånd den avsedda tillverkningen ansetts icke kunna avvisas. Den statliga medverkan som sålunda ansetts böra lämnas har genom ingående av särskilda avtal i övervägande antalet fall givits formen av en förbindelse från statens sida att under viss tidsperiod svara för att den framställda varan vinner avsättning till visst pris, i vilket hänseende staten kan antingen anvisa köpare eller genom lämplig myndighet själv uppköpa varan. De tider, under vilka statens avsättningsgaranti gäller, äro växlande, men omfatta understundom två eller tre år från det överenskommelsen ingicks. Då det är givet, att det ur statens synpunkt kan bliva förmånligare att, därest fred inträder och därmed ett prisfall blir sannolikt, i stället för att fullfölja avtalet erlägga en engångsbetalning, har staten i vissa av avtalen förbehållits rätten att efter viss tid uppsäga avtalen till upphörande mot skyldighet att till företaget inbetala visst belopp, som medger skälig avskrivning av anläggningskostnaderna. Avtal av nu angiven typ ha träffats angående ökad brytning av volframmalm, framställning av nickel, bly och aluminium ur svenska utgångsmaterial ävensom utvinning av inhemska smörjmedel och vissa flytande bränslen. I den mån inköp från statens sida bli aktuella torde medel från här ifrågavarande anslag till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m. få tagas i anspråk. Några medelsbehov för sådana ändamål av natur att böra påverka anslagsberäkningen föreligga emellertid ännu ej. Äberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . kronor 22,500,000. Vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. Ur protokollet: Curt Nordwall.