Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


l50 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. teter, som i nuvarande läge reserveras för statliga behov eller icke kunna komma till användning i allmänna marknaden, har staten vidtagit särskilda åtgärder. För detta ändamål har såsom av det föregående framgår reservförrådsnämnden erhållit uppdrag att intill utgången av mars 1942 från aktiebolaget Vin- & spritcentralen inköpa uppkommen överskottsproduktion av sprit samt att förskottera kostnaderna för berörda inköp med under händer varande medel. För att ersätta reservförrådsnämnden sagda kostnader i vad de avse 95-procentig sprit ävensom för att möjliggöra fortsatta statliga inköp av sådan sprit under andra kvartalet 1942 erfordras anvisande av medel, vilka i enlighet med nämndens beräkningar torde kunna angivas till 7,400,000 kronor. Frågan om ersättning till nämnden för inköp av motorsprit anmäles i annat sammanhang av chefen för försvarsdepartementet. Vad därefter angår den av livsmedelskommissionen gjorda framställningen om anvisande av ytterligare medel till inköp och lagring av förnödenheter torde man i likhet med kommissionen ha anledning antaga, att den ökade tillförseln av slaktprodukter kommer att medföra ett ökat kapitalbehov, vilket ej i någon större utsträckning kan beräknas bliva tillgodosett genom lösgörandet av medel, som nu äro bundna i andra jordbruksprodukter. Med hänsyn härtill blir det erforderligt att kunna ställa ökade medelstillgångar till disposition; Jag har intet att erinra mot kommissionens beräkning av anslagsbehovet. Då emellertid ett belopp av 5,000.000 kronor av den förefintliga behållningen å anslaget till Förlagskapital till inköp av förnödenheter, m. m., motsvarande vad som influtit till reservförrådsnämnden i försäljningsmedel, torde kunna användas för ändamålet, lärer medelsanvisningen för detta behov kunna begränsas till 15,000,000 kronor. Q Till täckande av kostnaderna för de av reservförrådsnämnden och livsmedelskommissionen omförmälda varuinköpen torde således böra till Förlagskapital för inköp av förnödenheter å tilläggsstat li för budgetåret 1941/ 42 anvisas (7,,40-o,00-o + 15,000,000 =) 22,400,000" kronor, avrundat till 22,500,000 kronor. 1 anslutning till här berörda medelsbehov synes böra omförmälas ett spörsmål, som i viss mån sammanhänger med här ifrågavarande inköpsverksamhet. Jag syftar därvid på vissa avtal mellan staten och enskilda företag om upptagande av tillverkning av åtskilliga för landet erforderliga produkter, enligt vilka avtal försörjningskommissionerna efter Kungl. Maj:ts godkännande förbundit sig att inköpa de framställda varorna eller, därest det med hänsyn till eventuellt ändrade förhållanden skulle befinnas lämpligare, erlägga vissa belopp såsom ersättning för av vederbörande företag å respektive anläggningar nedlagda kostnader. Bakgrunden till dessa avtal utgöres av svårigheterna att i erforderlig omfattning kunna importera åtskilliga för landets näringsliv viktiga förnödenheter. På grund härav ha starka ansträngningar gjorts att inom landet* få till stånd tillverkning av tjänliga ersättningsmedel. Jämsides härmed ha åt