Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 5 las efter andra stycket; ej heller efter första stycket för den brottsliges döljande eller för främjande av hans flykt. 21 §. Bryter man offentlig myndighets insegel, varmed saker eller skrifter tillslutna äro, eller rubbar man lös egendom, som är tagen i beslag, satt i kvarstad eller utmätt; straffes med -böter eller fängelse i högst sex månader. 24 §. Den som obehörigen utövar vad till allmän befattning hörer, dömes till fängelse eller böter. Äro omständigheterna synnerligen försvårande, mä till straffarbete i högst fyra år dömas. , Där någon i annat fall än i första stycket sägs obehörigen giver sig ut för att innehava allmän befattning, dömes till böter eller fängelse. Vad nu är sagt gälle ock, där någon obehörigen bär uniform eller tjänstetecken för att giva sig sken av att tillhöra krigsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst. 11 KAP. 13a §. Den som, sig eller annan till nytta eller att därmed skada göra, olovligen bryter eller öppnar annans förseglade -brev eller handling eller annat, som honom enskilt angår och med försegling eller på annat sätt tillslutet är; dömes till fängelse i högst sex månader eller straffarbete i högst två år. Sker det eljest med vilja utan ont uppsåt; vare straffet böter. Tager någon olovligen från posten ut annans brev och det uppsåtligen förstör eller undanhåller; straffes ock såsom i första stycket sägs. Brott, som i denna paragraf avses, må ej åtalas av annan än den, som brevet avsänt eller till vilken det -skrivet är, eller av den, som äger, i vård haver eller emottaga skulle det, som eljest brutet eller öppnat blivit. 12 KAP. 1 l §. Den som - månader nedsättas. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 3a §. - Begar nagon i fråga om handling, som utfärdas av offentlig injmdigliet i frammande stat, brott som i 1, 2 eller 3 § omförmäles, dömes till straffarbete 1 hogst fyra ar eller fängelse i högst sex månader.