Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 23 nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall innehåller om rätt att återtaga stulet gods ä färsk gärning skall gälla, att varje besittningsförhållande som någon utan rätt rubbat må å färsk gärning återställas av den vars besittning rubbats eller som är i hans ställe. Förslag till Lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. Härigenom förordnas, att 101-108, 115, 165 och 171 §§ strafflagen för krigsmakten skola upphöra att gälla samt att 29 och 33 §§, 34 § 2 mom., 94, 96, 98, 99, 100, 112, 121, 122, 135, 164, 166-170, 178, 179 och 185 §§ ävensom överskrifterna till 8 och 13 kap. samma lag* skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: 3 KAP. 29 §. Officer eller underofficer som efter denna eller allmän lag dömes till fängelse, böter eller disciplinstraff för stöld eller snatteri skall tillika, där ej omständigheterna annat föranleda, dömas till avsättning från det ämbete eller den tjänst han såsom krigsman innehar. Dömes ej till avsättning, må till mistning av ämbetet eller tjänsten på viss tid dömas. Begår krigsman - berörda anställning. Har officer - fullo undergången. 4 KAP. 33 §. Är någon - sig skyldig. Ej skall - år dömas. I övrigt skall vad i allmän lag finnes stadgat om delaktighet i brott, om försök till brott, om sammanträffande av brott, om förändring av straff, om återfall i brott och om särskilda grunder, som utesluta, minska eller upphäva straffbarhet, lända till efterrättelse vid tillämpning av denna lag, likväl med iakttagande av de ytterligare eller skiljaktiga stadganden, som däri förekomma; skolande vad i allmän lag finnes stadgat om tillgodoräknande av häktningstid äga motsvarande tillämpning i disciplinmål. I fråga - eller annan.

  • Senaste lydelse, se beträffande 29 § 1940: 357, beträffande 33 § 1938: 262, beträffande 34 §

1938: 262 och 1959: 318, beträffande l6b § 1918: 269 och beträffande 185 § 1936: 329.