Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


28 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 13 a) egenmäktigt tagande av befäl efter 122 §; 14) obehörigt övergivande - efter 177 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. Förslag till Lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om stralfregister. Härigenom förordnas, att 6 § lagen den 17 oktober 1900 om straffregister skall upphöra att gälla samt att 1 § åvensom 8 § 1 och 2 mom. samma lag* skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: 1 §. Hos fångvårdsstyrelsen skall finnas straffregister, imiehållande uppgifter, som i denna lag stadgas, angående dem som genom utslag av domstol eller myndighet i riket 1. blivit dömda till dödstraff, straffarbete eller fängelse eller med tillämpning av 20, 21, 22 eller 23 kap. strafflagen till böter, jämlikt något av dessa kapitel jämte 98 § strafflagen för krigsmakten till disciplinstraff eller med tillämpning av 5 kap. 2 § strafflagen till böter för brott, varå enligt lag kan följa straffarbete, eller med tillämpning av 6 § samma kapitel till böter, eller 2. erhållit Villkorlig straffdom, eller 3. blivit dömda till ungdomsfängelse eller tvångsuppfostran, eller 4. blivit dömda till förvaring eller internering i säkerhetsanstalt, eller 5. förklarats vara övertygade om någon med straff belagd gärning, men i anseende till sinnessjukdom ej kunna till ansvar fällas, eller 6. blivit dömda till tvångsarbete. 8 §. 1 mom. Fullständigt utdrag av registret skall meddelas, då framställning därom göres av domstol, Konungens befallningshavande eller allmän åklagare eller av annan myndighet, vilken enligt lag äger förordna om häktning, eller av interneringsnåmnden eller statens kriminaltekniska anstalt, eller då sådan ställning göres av riksdagens justitieombudsman eller dess militiefram 1 Senaste lydelse, se beträffande 1 § 1937: 174, 467 och 938, beträffande 8 § 1 mom. 1936: 248 ävensom 1937: 204 och 467 samt beträffande 8 § 2 mom- 19371 125-