Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


32 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 4 §. Förfogar den, vilken såsom pant eller till förvaring eller till försäljning i kommission emottagit eller i kommission inköpt fondpapper, utan laga rätt för annans räkning än ägarens däröver, dömes, där ej gärningen är belagd med strängare straff, för olovligt förfogande såsom i 22 kap. 4 § strafflagen sags. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r s 1 a g till L a g om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225). Härigenom förordnas, att 213, 214 och 215 §§ konkurslagen skola erhålla följande ändrade lydelse: 213 §. Har borgenär för sin röst vid borgenärssammanträde betingat sig särskilda fördelar av gäldenären eller av annan på gäldenärens vägnar, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år. 214 §. Var som å borgenärssammanträde i fråga, som rör boets förvaltning, utövar rösträtt för fordran med vetskap om att den, sådan den uppgivits, är oriktig, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år. 215 §. Böter och viten, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943.