Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 33 F ö r s 1 a g till L a g angáende ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs. Härigenom förordnas, att 50 § lagen den 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs skall erhålla följande ändrade lydelse: l , 50 §. Har borgenär för sin röst vid borgenärssammanträde betingat sig särskilda fördelar av gäldenären eller av annan på gäldenärens vägnar, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett är. Böter, som ådömas enligt denna paragraf, tillfalla kronan. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r sl a g till .g L a g angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter. Härigenom förordnas, att 15 § lagen den 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter skall erhålla följande ändrade lydelse: 15 §. - Företager, sedan angående ägas användning bestämmelse enligt denna lag träffats, delägare i strid därmed avverkning eller tager grus, torv, ler, sand eller dylikt eller överträder han eljest genom brukande av ägan vad sålunda blivit bestämt, eller nyttjar delägare, utan att därtill hava erhållit medgivande, äga, som är ställd under förvaltning av god man, eller bryter delägare mot förbud, som meddelats jämlikt 9 § andra stycket, gälle vad i 20 kap. 1-7 §§ strafflagen stadgas. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 4. å