Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departe- ments- chefen. 72 Kungl. Maj:ts proposition nr fi. allmän befattning utan att utöva något av vad till befattningen hör. Kommittén har emellertid föreslagit, att ansvar stadgas för den som obehörigen utgiver sig för att innehava allmän befattning eller obehörigen bär uniform eller tjänstetecken för att giva sig sken av att tillhöra krigsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst. Bestämmelsen härom har upptagits i ett andra stycke i 24 §. Överståthållarämbetet har föreslagit, att första styckets räckvidd ytterligare utvidgas, så att det drabbar även det fall att någon obehörigen utövar befattning som avses i 10 kap. 5 § andra stycket, d. v. s. befattning vid vissa enskilda kommunikationsinrättningar. Föreningen Sveriges stadsdomare har hemställt, att i .straffsatsen för vanliga fall böter måtte nämnas före fängelse. Överbefälhavaren över rikets försvarskrafter har i skrivelse den 8 juli 1940, utan samband med remiss av kommitténs betänkande, hemställt om skyndsam utredning angående införande av ansvar för obehörigt begagnande av uniformer och tjänstedräkter. Kommitténs förslag i nu berörda delar synes välgrundat. Det torde ej föreligga tillräckliga skäl att, såsom överståthållarämbetet vid 24 § första stycket ifrågasatt, i detta sammanhang ytterligare utsträcka det straffbara området. Det är att märka, att straffbestämmelsen i 24 § andra stycket för den som obehörigen bär uniform eller tjänstetecken ofta torde bliva tillämplig på fall av den art ämbetet åsyftat. Ej heller finner jag mig böra tillmötesgå önskemålet om mildring av den i 24 § första stycket föreslagna straffsatsen. Bestämmelserna i 24 § andra stycket äro ägnade att tillgodose det av överbefälhavaren framställda önskemålet. 11 KAP. . Om friflsbrott. 13a §. Till en ny 13 a § i förevarande kapitel har på förslag av straffrättskommittén överförts det bland förmögenhetsbrotten icke hemmahörande stadgandet om brott mot brevhemlighet i 22 kap. 10 § jämte åtalsbestämmelsen därom i 22 kap. 21 §. Bestämmelsen i 24 kap. 11 §, vilken enligt kommittéförslaget även skulle flyttas till 11 kap., har bibehållits i 24 kap. 12 KAP. Om förfalskningsbrott. På förslag av straffrättskommittén ha bestämmelserna rörande några för närvarande i 22 kap. behandlade förfalskningsbrott överflyttats till 12 kap. Stadgandena ha därvid i större utsträckning än kommittén föreslagit bibehållits vid sin nuvarande avfattning. Sedan kommittén framlagt sitt förevarande förslag, har jag nämligen den 11 oktober 1940 uppdragit åt kommittén att verkställa utredning rörande fortsatt revision av strafflagens spe