Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


78 Kungl. Maj:ts proposition nr /1-. 14 §. I andra stycket meddelas regler för det fall att flera deltagit i misshandel, varav kommit skada av visst slag, och det ej kan utrönas av vilken eller vilka skadan blivit gjord. I enlighet med de särskilda sakkunnigas förslag har i detta lagrum liksom i 8 § införts ett tillägg av innehåll, att straffbestämmelserna i lagrummet icke äro tillämpliga där gärningen eljest är belagd med högre straff, nämligen såsom försök till mord, dråp eller misshandel. 15 §. Såsom de särskilda sakkunniga föreslagit har resande av livsfarligt vapen angivits såsom en försvårande omständighet ej blott såsom nu vid misshandel utan, emedan försök till misshandel enligt förslaget i viss utsträckning straffbelägges, även vid sådant försök. Där gärningsmannen ej är förfallen till straff för misshandel eller försök därtill, skall resandet av livsfarligt vapen bestraffas såsom ett särskilt brott. Den av de sakkunniga föreslagna avfattningen av paragrafen har undergått viss jämkning. 18 §. I överensstämmelse med de särskilda sakkunnigas förslag har den bestämmelse om ansvar för förgiftningsförsök som nu finnes i första stycket utbrutits till ett nytt andra stycke och liksom övriga motsvarande försöksbestämmelser i förslaget erhållit formen av en hänvisning till 3 kap. Tillika har på sätt föreslagits nuvarande andra stycket, som nu blir tredje stycket, underkastats sådan jämkning att förberedelse till förgiftning kan föranleda ansvar där förfarandet fortskridit till försök men försöksstraffet bortfaller på grund av frivilligt tillbakaträdande. Ett av de sakkunniga föreslaget särskilt minimum för försöksstraffet -har av skäl som anförts vid 3 kap. uteslutits. 19 §. - På förslag av de särskilda sakkunniga har det i denna paragraf behandlade brottet, allmänfarlig förgiftning, straffbelagts redan på försöksstadiet. 2Oa §. I enlighet med straffrättskommitténs förslag ha bestämmelserna i nuvarande 22 kap. 3 och 4 §§ om försäljning och utlämnande av förfalskade livs- och läkemedel överförts till förevarande lagrum. 22 och 23 §§. Såsom de särskilda sakkunniga föreslagit har bestämmelsen om ansvar för försök till barnamord i nuvarande 23 § överförts till 22 § och liksom övriga motsvarande försöksbestämmelser erhållit formen av en hänvisning till 3 kap. Därvid har försök till barnamord gjorts straffbart ej blott som nu, då det sker med berått mod, utan även då försöket utföres i hastigt mod.