Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/242

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


80 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. mittén beskrivningen av tvångsmedlet ändrats till överensstämmelse med den föreslagna paragrafen om utpressning, 21 kap. 4 §. Den nuvarande bestännnelsen i andra stycket om ansvar för försök har, såsom de särskilda sakkunniga föreslagit, överförts till 25 §. 16 §. Till följd av att 14 § upphäves har hänvisningen till derma uteslutits ur förevarande paragraf. 18 §. Emedan det i första punkten behandlade brottet genom ändring i 25 § gjorts straffbart redan på försöksstadiet, har det ansetts lämpligt att skilja de båda punkterna i förevarande paragraf från varandra genom uppdelning av paragrafen i två stycken. 25 §. Av de i förevarande kapitel behandlade brotten är det i 15 a § upptagna, såsom vid nämnda paragraf berörts, enligt gällande rätt straffbart redan på försöksstadiet, och det i 14 § upptagna, brukande av våld för att förmå kvinna till otukt, till sin natur ett försöksbrott. De särskilda sakkunniga ha föreslagit, att dessa försöksbestämmelser överföras till förevarande paragraf och liksom övriga motsvarande försöksbestämmelser erhålla formen av en hänvisning till 3 kap. De sakkunniga ha vidare föreslagit, att i paragrafen upptagas försöksbestämmelser avseende människorov som behandlas i 5-7 §§, barnarov som behandlas i 8 §, otukt med kvinna i vanmakt, vilket brott är straffbelagt i 15 §, och bortförande eller kvarhållande av kvinna mot hennes vilja i uppsåt att förmå henne till giftermål eller otukt, vilket brott behandlas i 17 §. Utöver vad de sakkunniga sålunda föreslagit har på förslag av Svea och Göta hovrätter i förevarande paragraf införts straff för försök att bortföra kvinna, som ej fyllt femton år, med hennes vilja men utan samtycke av målsman i uppsåt att förmå henne till otukt, ett brott som är straffbelagt i 18 § första punkten eller, enligt förslaget, 18 § första stycket. Såsom de sakkunniga föreslagit har den begränsning av allmän åklagares åtalsrätt, som i 16 § göres beträffande de i 12, 13, 15 och 15 a §§ behandlade brotten, genom hänvisning till 16 § gjorts tillämplig även beträffande försök till dessa brott. På hemställan av Göta hovrätt har vidare de åtalsbegränsningar, som stadgas i 19 § beträffande de i 17 och 18 §§ upptagna brotten, genom hänvisning till 19 § gjorts tillämpliga på försök till brott som omförmälas i 17 § och 18 § första stycket. 17 KAP. Om brott emot familj. Till detta kapitel, som numera blott innehåller bestämmelser om ansvar för tvegifte, ha på förslag av straffrättskommittén överförts bestämmelserna i nuvarande 22 kap. 7 §, 8 § första och andra styckena samt 9 §. I samband