Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departe- menta- chefen. 82 Kungl. Maj:ts proposition nr /4. efter därunder fallande gärningar bliva att bestraffa enligt andra lagrum. Om allmänfara förelåg, blir sålunda 1, 2, 3 eller 7 § tillämplig. Förelåg åter ingen allmänfara men kom likväl död eller svår kroppsskada av handlingen, blir 14 kap. tillämpligt. Det svikliga i förfarandet föranleder enligt förslaget ansvar för försök till bedrägeri enligt 21 kap. 8 §, och i konkurrens därmed inträder enligt vad nyss nämnts stundom ansvar jämväl enligt 14 eller 19 kap. Kommittén har vidare föreslagit, att bestämmelsen i 20 § om olovligt bortledande av elektrisk ström borttages därur och i stället i förändrat skick upptages i 20 kap. De särskilda sakkunniga ha föreslagit införande av försöksstraff vid följande brott, nämligen skadegörelse som avses i 10 § å fyrar och andra för sjöfarten viktiga tecken m. m., åtgärder enligt 11 § beträffande statens järnvägar och andra kommunikationsmedel m. m., skadegörelse å gruva m. m. enligt 16 §, spridande av kreaturssjuka enligt 17 § första stycket samt förgiftande av foder m. m. under omständigheter som avses i 18 §. Dessa nya försöksbestämmelser jämte de nu i kapitlet förekommande stadgandena om ansvar för försök, nämligen det i 5 § upptagna -stadgandet om försök till mordbrand enligt 1-4 §- §, stadgandet om försök till sprängämnesbrott i 6 § andra stycket samt bestämmelsen om försök till åstadkommande av skeppsbrott i 9 §, ha sammanförts till en ny paragraf, betecknad såsom 20 a §, och avfattad så, att de föreslagna allmänna bestämmelserna om försök i 3 kap. bliva tillämpliga, något som bland annat medför ändringar i straffsatserna för försöket. Sammanförandet av försöksbestämmelserna har medfört att 5 § första stycket, 6 § andra stycket och 9 § upphävts och nuvarande 5 § andra stycket, som kommer att utgöra hela 5 §, omredigerats. Upphävandet av 6 § andra stycket har föranlett en redaktionell jämkning i 21 § första stycket. De sakkunniga ha vidare föreslagit, att i den nya 20 a § såsom ett andra stycke upptages föreskrift av innebörd att, där Konuñgen förordnat att enskild järnväg eller annan kommunikationsanläggning skall äga lika skydd som statens, försök att, på sätt i 11 § anges beträffande statens anläggningar, skada sådan enskild anläggning skall bestraffas såsom försök till brott enligt 11 §. Svea hovrätt har, under hänvisning till att det i 20 kap. 6 § av straffrättskommitténs förslag upptagna brottet egenmäktigt förfarande ligger under allmänt åtal, förordat, att det närliggande skadegörelsebrottet enligt 20 §, som i regel ej må åtalas av annan än målsägande, likaledes göres till åklagarbrott. De av straffrättskommittén och de särskilda sakkunniga föreslagna förändringarna i förevarande kapitel synas motiverade. Frågan om ändrade åtalsbestämmelser beträffande skadegörelsebrottet torde lämpligen anstå till den fortsatta revisionen av strafflagen. 20 KAP. Om stöld och rån; så ock om egenmäktigt förfarande. Detta kapitel motsvarar i stort sett 20, 21 och 2-1 kap. jämte 10 kap. 20 § gällande lag. Tjuvnadsbrotten, som nu behandlas i 20 kap., ha upptaglts 1 1.