Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/284

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


122 Kungl. Maj:ts proposition nr /:- nande olägenhet skall uppkomma därigenom att överåklagarna erhålla rätt att låta anställa åtal då sådant finnes påkallat ur allmän synpunkt. 23 KAP. Om gäldenärsbrott. Förevarande kapitel motsvarar i gällande lag väsentligen 23 kap. med rubriken: Om bedräglig, oredlig eller vårdslös gäldenär. Huvudparten av de brottsliga gärningarna, de s. k. konkursbrotten, är där ordnad i tre grupper, betecknade såsom bedrägeri, oredlighet och uppenbar vårdslöshet mot borgenärer. En genomgående förutsättning för straffbarheten av dessa brott är att gäldenären kommit i konkurs eller fått till stånd offentlig ackordsförhandhng. Såsom bedrägeri mot borgenärer straffbeläggas i 23 kap. 1 § gällande lag dels vissa gärningar genom vilka gäldenär medelst skenavtal eller annorledes svikligen undanhåller boet egendom, dels uppgivande av falsk skuld i hemligt samförstånd med någon föregiven borgenär, dels ock falsk bokföring och liknande förfaranden beträffande handelsböcker. Straffet är straffarbete från och med ett till och med sex år. Äro omständigheterna synnerligen mildrande, må strafftiden nedsättas till sex månader. I samband härmed må nämnas straffbestämmelsen i nuvarande 22 kap. 2 § punkt 3, enligt vilken straff för bedrägeri inträder om någon under falskt sken av köp, gåva eller annat avtal avhänder sig egendom för att förekomma utmätning eller eljest hindra annan att göra sin rätt till egendomen gällande. I 23 kap. 2 § upptagas såsom oredlighet mot borgenärer vissa fall, i vilka gäldenär utan sviklig avsikt att bereda sig fördel sålt, förstört eller annorledes förskingrat egendom, ävensom vissa avhändelser genom gåva eller liknande åtgärd. För oredlighet skall dömas till straffarbete i högst två år eller fängelse. Slutligen behandlas i 3 § såsom uppenbar vårdslöshet mot borgenärer gärningar av i huvudsak följande art: 1. slöseri, spel, lättsinnigt ingående av ansvarsförbindelser och liknande förfaranden; 2. bristande redovisning för tillgång som gäldenären förskaffat sig under den närmaste tiden före konkurs; 3. oordentlig bokföring; samt 4. försäljning av egendom till uppenbart underpris, gynnande av någon borgenär till de övrigas förfång och fortsättande av rörelse under upptagande av ny kredit. Straffet för vårdslöshet mot borgenärer är fängelse eller, där omständigheterna äro synnerligenförsvårande, straffarbete i högst två år. För bokföringsbrott må i vissa fall dömas till böter, dock ej under trettio dagsböter. I 4 § stadgas, att ansvar för konkursbrott skall drabba styrelseledamot eller annan som är satt att leda bolags eller förenings angelägenheter, om han i denna egenskap gör sig skyldig till brott som avses i kapitlet. Enligt 6 § skall den, som gjort sig skyldig till ansvar enligt 3 §, vara fri från ansvar, om han visar att borgenärerna blivit till fullo förnöjda. I 7 § slutligen stadgas, att brott som behandlas i 3 § skall vara angivelsebrott.