Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 143 soners uppfattning om fondpappers värde eller om fondmarknadens läge över huvud utsprider rykte, som han vet vara osant, ingår skenavtal eller annorledes förfar svikligen. Emedan sådant förfarande ofta kan bliva att bestraffa såsom svindleri enligt 21 kap. 9 § strafflagen i detta lagrums föreslagna lydelse, har genom ett tillägg i slutet av 49 § stadgats, att paragrafen icke må tillämpas där förseelsen enligt allmänna strafflagen bör beläggas med strängare straff. Bokföringslagen den 31 maj 1929 innehåller i 15 § en hänvisning till 23 kap. strafflagen för det fall, att bokföringsskyldig, som kommit i konkurs eller fått till stånd offentlig ackordsförhandling utan konkurs, befinnes icke hava fullgjort sina skyldigheter enligt bokföringslagen. Denna hänvisning har ansetts böra erhålla något ändrad avfattning på grund av att bokföringsbrott enligt 23 kap. 5 § strafflagen i den föreslagna lydelsen kan straffas även i vissa andra fall. I 1 § lagenden 12 maj 1933 om vissa tvångsmedel i brottmål har i en hänvisning 3 kap. 11 § strafflagen utbytts mot 10 kap. 18 a § 3 mom. samma lag. I lagen den 15 juni 1934 om handläggning inom stängda dörrar av mål om utpressning har i en hänvisning till utpressningsparagrafen dennas beteckning ändrats till överensstämmelse med föiSlaget. 3 *- l enlighet med vad i det föregående anförts ha upprättats förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av strafflagen, 2) lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten, 3) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister, y 4) lag angående ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten, 5) lag angående ändrad lydelse av 49 § lagen den 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, 6) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1919 (nr 242) med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapP91 , 7) lag om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225), 8) lag angående ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs, 9) lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter, , 10) lag angående ändrad lydelse av 18 § lagen den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål, 11) lag om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117), , . 12) lag om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 maj 1932 (nr 131), 13) lag angáende ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål,